Archiwalne

STUDIUM INTERWENCJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
(Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

Oferta szkolenia
STUDIUM INTERWENCJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
(Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą przygotować się do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie i terapeutów, chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc. W szkoleniu mogą wziąć też udział osoby pracujące ze sprawcami przemocy w ramach swoich zawodowych obowiązków, pracujące nie tylko terapeutycznie, ale też w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci. Mogą to być osoby, które wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych, GKRPA.

W pracy z naszymi klientami posługujemy się sposobami z modelu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR). Ten rodzaj podejścia pozwala skupiać uwagę na budowaniu rozwiązań, zamiast na analizie problemu i patologii. Ważniejsze jest to, co klienci chcą osiągnąć niż to, dlaczego doszło do problemu. Podejście to pozwala osiągnąć cele, wspólnie ustalone z klientem, tak szybko, jak to jest możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.

W efekcie szkoląc do pracy z osobami stosującymi przemoc i do prowadzenia tego typu programów uczymy:
– jak edukować na temat kulturowo – społecznych zjawisk związanych z przemocą, jak radzić sobie ze stereotypami podtrzymującymi przemoc,
– jak promować wartości i idee wspierające godność osoby, równość płci, prawa wszystkich członków rodziny, odpowiedzialność za osobiste decyzje, gotowość ochrony słabszych
– jak pracować nad zmianami w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej w celu zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą
– jak w oparciu o warsztaty umiejętności psychologicznych uczyć konstruktywnej komunikacji bez przemocy oraz wywierania wpływu na innych za pomocą nieprzemocowych sposobów (negocjacje, asertywność, itp.)
– jak prowadzić skuteczna interwencję wobec osób stosujących przemoc
– jak skonstruować, prowadzić i ewaluować program dla osób stosujących przemoc, z uwzględnieniem specyfiki polskiej oraz możliwości instytucjonalno prawnych dostępnych w Polsce.

I. Cele szkolenia
Cel główny szkolenia:
przygotowanie uczestników do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (indywidualnej i grupowej)

Cele szczegółowe:
• uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat osób stosujących przemoc w rodzinie, źródła przemocy – modele wyjaśniające, portret sprawcy,
• stworzenie okazji do przyjrzenia się własnym postawom i nastawieniom do osób stosujących przemoc, odkrywanie postaw i własnych zasobów ułatwiających kontakt z osobami stosującymi przemoc,
• uczenie się diagnozowania zjawiska przemocy,
• doskonalenie pracy z osobami stosującymi przemoc,
• stworzenie okazji do rozróżniania i ćwiczenia kontaktu interwencyjnego i pomocowego z osobami stosującymi przemoc, odróżniając jedno od drugiego.
• uczenie się nawiązywania kontaktu i prowadzenia konstruktywnej rozmowy psychologicznej z klientem stosującym przemoc (też powiązanej z alkoholem),
• uczenie się prowadzenia rozmowy psychologicznej, uruchamiającej mechanizmy motywujące klienta do zmiany – jak ustalać cele pracy z klientami niedobrowolnymi i dobrowolnymi – wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach,
• jak współpracować pomiędzy służbami interwencyjnymi i pomocowymi (kierowanie współpracujące klienta stosującego przemoc, dalsza współpraca),
• zrozumienie zależności pomiędzy mechanizmami obronnymi OSP, a wyborem podejścia do niego,
• uczenie się prowadzenia grupy dla osób stosujących przemoc,
• przekazanie doświadczeń związanych z prowadzeniem programu dla osób stosujących przemoc,
• wymiana doświadczeń.

II. Metody pracy:
• edukacja:
– wykłady
– warsztaty
– analiza pracy własnej (w formie superwizji)

III. Zakres tematyczny poszczególnych sesji:
• Sesja I
Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat siebie jako osoby pracującej z osobami stosującymi przemoc
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych do kontaktu i pracy z osobami stosującymi przemoc
– analiza postaw i nastawień wobec osób stosujących przemoc
– odkrywanie i rozwijanie własnych zasobów przydatnych do pracy z osobami stosującymi przemoc
• Sesja II
Podstawowe umiejętności psychologiczne
– rozpoznawanie potrzeb i określanie celów osób stosujących przemoc
– budowanie relacji współpracy z klientem
– pomocne narzędzia
• Sesja III
Kontakt interwencyjny z osobami stosującymi przemoc
– nauka i rozwijanie przeprowadzania interwencji
– strategie i praktyka różnych typów interwencji
– podejście interdyscyplinarne w pracy z osobami stosującymi przemoc
– blok prawny – „Prawo w praktyce”
• Sesja IV
Jak pomóc osobom stosującym przemoc
– techniki pracy z osobami stosującymi przemoc (klient dobrowolny i niedobrowolny)
– kontakt indywidualny i grupowy
• Sesja V
Superwizja własnej pracy
– wykorzystanie własnych zasobów do pracy z osobami stosującymi przemoc
– budowanie strategii interwencyjnych i terapeutycznych

IV. Organizacja szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla grupy do 18 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

a.) miejsce
– szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa (Dojazd, noclegi, wyżywienie w zakresie własnym. Na Państwa życzenie udostępniamy informacje na temat miejsc tanich noclegów oraz tanich i smacznych posiłków w pobliżu siedziby stowarzyszenia)
-istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu i dla grupy wskazanej przez Państwa (w tym przypadku cena szkolenia jest do negocjacji – cena szkolenia wyjazdowego uwzględniać będzie dodatkowo koszty dojazdu i zakwaterowania osób prowadzących)

b.) godziny
Szkolenie obejmuje 115 godzin dydaktycznych. Jest podzielone na 5 zjazdów (4 zjazdy 2.5 dniowe po 25 godz. + ostatni zjazd superwizyjny obejmujący 15 godzin, trwający 1.5 dnia)

c.) cena
Cena całości szkolenia wynosi 2350 zł (500 zł za zjazd 2.5 dniowy i 350 zł za zjazd superwizyjny) od osoby. W przypadku wniesienia opłaty za całość szkolenia z góry cena wynosi 2200 zł.
Termin płatności – do 10 stycznia 2010 r.
Cena obejmuje:
– przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia
– materiały szkoleniowe
– zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia
– barek kawowy

d.) terminy zjazdów
• sesja I – 25-26-27 styczeń 2010 r.
• sesja II – 24-25-26 luty 2010 r.
• sesja III – 17-18-19 marzec 2010 r.
• sesja IV – 14-15-16 kwiecień 2010 r.
• sesja V – 24-25 maj 2010 r.

e.) rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie go na adres Stowarzyszenia, lub elektronicznie. Osobom, które przyślą zgłoszenie i zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach, prześlemy imienne zaproszenie drogą elektroniczną wraz z dokładną informacją o rozpoczęciu zajęć.

Rekrutacja trwa do 15 grudnia 2009 r.

Zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.org 
oprac. ops.pl angoc

Komentarze STUDIUM INTERWENCJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
(Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»