Newsy

Wszystkie dzieci gminy

Gmina będzie odpowiedzialna za wszystkie dzieci z jej terenu, łącznie z tymi, które zostały umieszczone w różnych formach pieczy zastępczej na poziomie samorządu powiatowego – zakłada projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oznacza to m.in. zmiany we wskaźniku udziału gmin we wpływach z podatków.

Projekt ustawy o wspieraniu rodziny trafił właśnie do zaopiniowania przez zespół zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak podkreśla MPiPS, obecnie gmina właściwie zwolniona jest z odpowiedzialności za dziecko umieszczone poza rodziną.

Zmiany zakładają przeniesienie do gmin realizacji wszystkich zadań związanych ze spokrewnionymi rodzinami zastępczymi, takich jak dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka, kosztów usamodzielnienia. Dodatkowo zostanie wprowadzona zasada współfinansowania przez gminy wszystkich innych form pieczy zastępczej.

Jak szacuje MPiPS wydatki w kwocie ok. 726 mln zł zostaną przeniesione z powiatów do gmin. Będzie to wymagało zmian udziału samorządów gmin i powiatów we wpływach z podatków. Wskaźnik udziału gmin w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma być korygowany w kilku etapach.

Ponadto, ustawa ma wprowadzić obowiązek opracowania lokalnych programów wspierania rodzin oraz rozwiązywania problemów społecznych przez każdą gminę. Wójt będzie powoływał asystenta rodziny, który niezależnie od pracowników socjalnych będzie zajmować się wyłącznie pracą i pomocą rodzinie. Pod opieką nie powinien mieć jednak więcej niż 20 rodzin.

Powiaty będą odpowiadać za zadania z zakresu organizacji i finansowania rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt zakłada również powołanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego funkcję pełnić będą mogły obecne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze działające na szczeblu powiatu, po odpowiednim przekształceniu. Jego rolą będzie m.in. troska o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Koordynator nie będzie mógł być umiejscowiony w powiatowym centrum rodziny.

Zgodnie z projektem kwoty świadczeń pieniężnych na pokrycie każdego dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej określono na nie mniej niż 660 zł w rodzinach spokrewnionych oraz nie mniej niż 1000 zł w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka.

Projekt zakłada również przekształcenie obecnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, w których powinno przebywać nie więcej niż 14 dzieci. Stopniowo ma być wprowadzana zasada, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będą przebywały dzieci poniżej 10. roku życia. Najmłodsze dzieci, jeżeli będą musiały znaleźć się poza rodziną, umieszczane będą wyłącznie w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rodziny zagrożone kryzysem mają być stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje, które kontaktują się z rodziną, w tym także – w razie potrzeby – przez policję i kuratorów sądowych.

W projekcie ustawy wprowadzono możliwość organizacji przez samorząd województwa interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

O przyspieszenie prac nad ustawą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej apeluje m.in. Fundacja Dzieci Niczyje. W piśmie do ministrów przedstawiciele fundacji podkreślili, że „tylko podjęcie działań zmierzających do wypracowania procedur, zabezpieczających dobro dzieci, które stały się ofiarami przestępstw, może przyczynić się realnie do poprawy ich sytuacji”.

Według najnowszych badań wiktymizacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje, w ciągu ostatniego roku co drugiemu wychowankowi w wieku 15-18 lat ukradziono jego własność, co trzeci doświadczył przemocy fizycznej ze strony osoby dorosłej, a co dziesiąty padł ofiarą gwałtu.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

/amk/
Źródło: Serwis Samorządowy PAP
oprac. ops.pl lotsy

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

O pomocy państwa w wychowaniu dzieci

06 października 2017      TAGI:      
Kolejny akt prawa doczekał się tekstu jednolitego. W dniu 5.10.2017r. zostało opublikowane...»

Nowelizacja Kodeksu karnego – skuteczniejsza ochrona dzieci przed przemocą

28 marca 2017      TAGI:         
Dużymi krokami zbliża się nowelizacja Kodeksu karnego. Docelowo zakłada ona podwyższenie...»

Propozycja opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z apelem o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej...»

Rzecznik Praw Dziecka za ochroną dzieci od wnoszenia opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy

08 lutego 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym obowiązek ponoszenia...»

Kryteria zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

19 kwietnia 2018      TAGI:      
Obowiązujące przepisy prawa obligują gminy do zwrotu kosztów przejazdu ucznia zniepełnosprawnościami...»