EFS dla OPS

28 marca

Uwaga!. Rozpoczęły się konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów w PO KL. Konsultacje trwają do 9 kwietnia. W zakresie priorytetu VII Promocja integracji społecznej w projektach systemowych zmieniono zapisy w poddziałaniu 7.1.3. (Projekt ROPS) proponując nastepujące zmiany:

  • wskazano, że szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej powinny dotyczyć w szczególności realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej;
  • wprowadzono nowe typy operacji, które wcześniej były dostępne w ramach działania 7.2.1: 

–  organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

–   rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i  lokalnym, –  prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),

– opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie,

  • rozszerzono grupy docelowe o jednostki samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorców, media lokalne i regionalne (w odniesieniu do działań ROPS w zakresie upowszechnienia i promocji ekonomii społecznej).

Należałoby jednak zgłosić zmiany w poddziałaniach 7.1.1. oraz 7.1.2 ułatwiające działania w projektach systemowych. – tabela str. 206 oraz 208 w poz. 5 grupy docelowe: w tiret otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie wsparcia towarzyszącego) należy skreślić wyrazy w nawiasie – w zakresie wsparcia towarzyszącego.

Zmiana ta jest o tyle potrzebna, iż  wielu działaniach "otoczenie" uczestniczy w projektach jako rodzina w kontrakcie czy też środowisko w ramach programu aktywności lokalnej. Jeżeli osoby te uczestniczą we wspólnej terapii rodzinnej powoduje to problemy z ujmowaniem ich jako uczestników. Ponieważ nie powoduje to żadnego wzrostu kosztów (finansowanie odbywa się według dotychczasowego limitu) zmianna taka byłaby potrzebna i niezbędna dla prawidłowego realizowania projektów. Zachęcamy do zgłaszania uwag – koniecznie na formularzu MRR.

Strona z konsultacjami (oraz formularzem do zgłaszania uwag) dostępna jest tutaj: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/KonsultacjezmianwSzczegolowymOpisiePriorytetowPOKL.aspx

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
anna anna anna » 24 stycznia 2022, 10:42

MRiPS-06

Eliza7536 » 24 stycznia 2022, 10:34

osoba w jednym wniosku