Newsy

Reforma systemu budownictwa społecznego

Reforma systemu budownictwa społecznego – fundacje budownictwa społecznego? Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury pod koniec 2009 roku przyjęło "Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego – proponowane rozwiązania". Dokument ten jest wprowadzeniem do planowanych na rok 2010 prac legislacyjnych związanych z reformą systemu budownictwa społecznego w Polsce.

Co ciekawe w założeniach tych możemy dowiedzieć się o planach powołania nowych podmiotów, wprowadzonych do ustawodawstwa przepisami planowanej ustawy – fundacji budownictwa społecznego. Fundacje byłyby tworzone dla realizacji społecznego budownictwa czynszowego i odnosiłyby się do nich wszystkie przepisy dotyczące tego zasobu (regulacje dotyczące najmu, wysokości czynszów, kryteriów naboru). Planowana ustawa określałaby szczegółowo przedmiot działalności fundacji, dodatkowe uprawnienia gmin w stosunku do fundacji (obligatoryjna rada nadzorcza z udziałem przedstawicieli gmin, na terenie których fundacja prowadziłaby działalność).

W założeniach możemy przeczytać, że „biorąc po uwagę cele utworzenia fundacji budownictwa społecznego oraz fakt, iż jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego, uzasadnione jest nałożenie na nowotworzone fundacje obowiązku powoływania rady nadzorczej z udziałem przedstawiciela gminy Nadzór nad działalnością fundacji budownictwa społecznego, biorąc pod uwagę przedmiot działalności fundacji budownictwa społecznego właściwym ministrem dla tego rodzaju fundacji będzie minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

Proponowana reforma w tym zakresie przewiduje m.in.:

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

I. Forma inicjatywy legislacyjnej
1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego budownictwa czynszowego;
2) ustawa będzie określać podmioty budownictwa społecznego, zasady gospodarowania zasobem społecznym, instrumenty wsparcia budownictwa społecznego i rozwiązania przejściowe dotyczące dotychczasowego zasobu;

II. Cel regulacji prawnej
3) głównym celem projektowanej regulacji jest zapewnienie pomocy władz publicznych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nisko i średniozamożnych gospodarstw domowych;
4) cel ustawy będzie zrealizowany przez osiągniecie odpowiedniego społecznego zasobu mieszkań na wynajem, opartego zarówno na nowym budownictwie jak i części istniejącego zasobu gminy;
5) mieszkania społeczne będą użytkowane wyłącznie przez gospodarstwa domowe, które ze względu na niewystarczający dochód, nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku;
6) zasady wynajmu mieszkań społecznych będą uregulowane odmiennie w stosunku do przepisów ogólnych;
7) umowy najmu w mieszkaniach społecznych będą podpisywane wyłącznie na czas oznaczony;
8) górny limit dochodów uprawniających do zamieszkania w zasobie mieszkań społecznych będzie ustalany corocznie przez gminę, w granicach określonych w ustawie;
9) wysokość czynszu będzie pokrywać wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z jego budową;
10) wysokość dochodów najemców będzie corocznie weryfikowana;
11) w przypadku przekroczenia przez gospodarstwo domowe ustalonego limitu dochodów, czynsz będzie proporcjonalnie zwiększany, aż do maksymalnej górnej granicy ustalonej przez gminę;
12) zasób mieszkań społecznych będzie mógł być tworzony przez: samorządy gminne, towarzystwa budownictwa społecznego i fundacje budownictwa społecznego;
13) samorządy gminne będą mogły powiększać zasób mieszkań społecznych przez budowę nowych lokali lub przekształcanie lokali stanowiących już obecnie mieszkaniowy zasób gminy;
14) gminy będą miały wpływ na pozostałych inwestorów, uchwalając corocznie regulamin, w którym znajdą się limity dochodowe i kryteria naboru osób ubiegających się o mieszkanie społeczne;
15) gminy będą obowiązkowo udziałowcem towarzystw budownictwa społecznego;
16) gminy będą miały obowiązek przejmowania zasobu mieszkań społecznych w przypadku likwidacji pierwotnych inwestorów;
17) towarzystwa budownictwa społecznego będą funkcjonować w dwóch obszarach: społecznym – budując i zarządzając mieszkaniami społecznymi, rynkowym – budując i wynajmując mieszkania za czynsz rynkowy;
18) poza obszarem budownictwa mieszkaniowego, TBS-y będą mogły również wynajmować lokale użytkowe i zarządzać zasobem mieszkaniowym i niemieszkaniowym;
19) TBS-y będą miały zakaz prowadzenia działalności developerskiej;
20) wszystkie dochody TBS-ów będą obowiązkowo przeznaczane na tworzenie nowego zasobu społecznego;
21) TBS-y będą działać wyłącznie w formie spółek kapitałowych;
22) umowy i statuty TBS nie będą zatwierdzane przez ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
23) w przypadku likwidacji TBS, mieszkania społeczne zostaną przejęte przez gminę lub inne towarzystwo;
24) w wyniku łączenia, przekształcania i podziału TBS-ów będą mogły powstać tylko inne TBS-y;
25) ustawa wprowadzi do prawodawstwa nowy podmiot inwestujący w tworzenie społecznego zasobu mieszkaniowego – fundacje budownictwa społecznego;
26) w fundacji będzie tworzona rada nadzorcza, w której obowiązkowo będą zasiadać także przedstawiciele właściwej gminy;
27) do zasobu mieszkań społecznych tworzonego przez fundacje będą się odnosić wszystkie przepisy dotyczące zasad gospodarowania tym zasobem;
28) w przypadku likwidacji fundacji, posiadany przez nią zasób będzie przechodził na własność gminy;

O całości planowanych zmian można poczytać tutaj

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności od wielu lat podejmuje tematykę sytuacji mieszkaniowej w kontekście bezdomności.

W roku 2008 opublikowaliśmy w wydawnictwie “Forum – O bezdomności bez lęku” (2008) raport zatytułowany “Mieszkalnictwo i bezdomność – raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego”. Raport ten powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski. W 2009 roku opublikowaliśmy także artykuł “Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe – zarys głównych problemów w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej”, który w znacznej mierze odnosił się do sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Artykuł ukazał się w wydawnictwie Rzecznika Praw Obywatelskich pt. “Księga Ubogich”. Za kilka dni ukaże się także obszerny raport w zakresie Prewencji Bezdomności, obejmujący także diagnozę sytuacji mieszkaniowej w kontekście zapobiegania bezdomności. Forum przygotowało także szereg rekomendacji w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce, ukierunkowanych na zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku bezdomności. Raport ukaże się jako podsumowanie roku tematycznego 2009 – Prewencja Bezdomności.

Pragniemy także poinformować, że Rzecznik Praw Obywatelskich Jan Kochanowski w marcu 2010 wystosował specjalny list do Prezesa Rady Ministrów opisujący trudną sytuację mieszkaniową ludzi o niskich dochodach. W liście niniejszym znajdujemy bardzo ciekawą analizę istniejących rozwiązań prawnych i systemowych, odwołanie do licznych ekspertyz w zakresie mieszkalnictwa a także bardzo ciekawe rekomendacje rozwiązania bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Z listem można zapoznać się tutaj.

Zapraszamy także serdecznie do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania “Informacje o mieszkalnictwie – wyniki monitoringu za 2008 r.” zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009

Piotr Olech: www.pfwb.org.pl 
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt zakłada m.in. przyznanie natychmiastowych alimentów na rzecz dziecka

Będą natychmiastowe alimenty. Szykuje się reforma prawa rodzinnego

12 maja 2021      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny...»
I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»
14 emerytura tuż tuż

Czternasta emerytura tuż tuż

15 października 2021      TAGI:         
W pierwszej połowie roku do emerytów i rencistów trafiła "trzynastka". W najbliższym...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Świadczenie wychowawcze i ZUS – ciąg dalszy

14 października 2021      TAGI:         
Senat odrzucił w całości projekt ustawy uchwalonej przez Sejm zakładającej powierzenie...»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy