EFS dla OPS

26 listopada

Prezentujemy Państwu nową wersję Wytycznych Kwalifikowalności PO KL. Wytyczne w pełnym zakresie tj. bez jakichkolwiek wyłączeń będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. w przypadku: wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2011 r. bez względu na datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez beneficjenta Najważniejsze zmiany obejmują następujące kwestie:

Przejrzystość i konkurencyjność wydatków (sekcja 3.1.3)

Z uwagi na publiczny charakter środków przekazywanych na realizację projektów PO KL wszystkie wydatki w projektach powinny być ponoszone w sposób przejrzysty i konkurencyjny. W związku z powyższym, wprowadzono wyraźny obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Doprecyzowano zapisy dotyczące zasady konkurencyjności, która obecnie ma (z pewnymi wyjątkami wyraźnie wskazanymi w Wytycznych) zastosowanie do personelu projektu oraz wprowadzono taryfikator korekt finansowych dla przypadków naruszenia zasady konkurencyjności. W odniesieniu do beneficjentów, których obowiązuje stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dodano obowiązek realizacji zamówień zgodnie z Zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzieleni zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS , które stanowią załącznik do Wytycznych.

Zasada efektywnego zarządzania finansami (sekcja 3.1.4)
W związku z obowiązkiem ponoszenia wydatków w sposób racjonalny i efektywny, wprowadzono obowiązek dokonywania przez beneficjenta rozeznania rynku w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 000 zł netto, chyba że zakup jest dokonywany w myśl zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie w przypadku towarów i usług, dla których rozeznanie rynku nie będzie możliwe, beneficjent będzie zobowiązany do wyboru wykonawcy zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności.

Koszty związane z zatrudnianiem personelu (podrozdział 4.5)
W Wytycznych wprowadzono szereg szczegółowych zapisów w zakresie zatrudniania personelu projektu, zarówno na podstawie stosunku pracy jak i stosunku cywilnoprawnego.

Z uwagi na powszechność zjawiska angażowania personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonywanych zadań, podczas gdy personel ten jest jednocześnie zatrudniony (w ramach stosunku pracy) przez beneficjenta, podkreślono konieczność zapewnienia zgodności takiego postępowania z przepisami odrębnymi, w szczególności przepisami Kodeksu pracy. W ocenie IZ PO KL przyjęcie takiego modelu zatrudniania personelu projektu rodzi uzasadnione obawy co do tego, czy obowiązki z umów cywilnoprawnych nie stanowią powielenia obowiązków wynikających z umowy o pracę, jak też tego, czy są one realizowane poza godzinami pracy. Co więcej, powyższe postępowanie może prowadzić do zaburzenia przejrzystości wydatków projektu, jak również generować koszty, których beneficjent, wykonując podobne zadania poza projektem, nie ponosi.

Kierując się m.in. powyższym, wprowadzono również zasadę, iż umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu powinna obejmować wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów realizowanych przez beneficjenta.

Jednocześnie wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym niekwalifikowalne będzie wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji  uczestniczącej w realizacji PO KL (w rozumieniu Wytycznych), chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (podrozdział 4.4)
Nowe uregulowania w zakresie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem zostały wprowadzone do Wytycznych w wyniku uzgodnień z Komisją Europejską. Zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia stałych wskaźników kosztów ryczałtowych i rezygnacji z konieczności sporządzania przez beneficjenta dla danego projektu metodologii kosztów pośrednich. Wprowadzono również ograniczenie w stosunku do obecnie obowiązujących zasad, zgodnie z którym koszty wykazane w katalogu kosztów pośrednich nie mogą być wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu związanym z zarządzaniem projektem.

Ponadto, wprowadzono założenie, iż koszty bezpośrednie, będące podstawą wyliczenia tych kosztów, nie są pomniejszane o wydatki odnoszące się do cross-financingu. Natomiast – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – w sytuacji zlecania przez beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem będzie podlegać pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość ww. zadań zleconych.

Koszty zarządzania projektem (podrozdział 4.3)
W związku z tym, że założeniem projektów powinno być kierowanie wsparcia do uczestników projektu, wprowadzono nieprzekraczalne limity na koszty zarządzania projektem oraz doprecyzowano katalog kosztów, które mogą być ujmowane w tym zadaniu. Zlecona przez IZ PO KL ekspertyza dotycząca kosztów administracyjnych w projektach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich wykazała wysoki poziom kosztów zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które częstokroć przekraczały 30% całkowitych wydatków projektu. W związku z powyższym, na bazie wyliczeń wskazanych w ww. ekspertyzie, do Wytycznych wprowadzono procentowe limity kosztów zarządzania dla projektów o określonej wartości.

Stawki jednostkowe – rozliczanie kosztów bezpośrednich ryczałtem (sekcja 4.2.2)
W ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dn. 6 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS wprowadzona została m.in. nowa forma rozliczania kosztów bezpośrednich w projekcie, tj. stawki jednostkowe. Stawki stanowią, obok dotychczas przewidzianych kwot ryczałtowych, jeden ze sposobów ryczałtowego rozliczania kosztów bezpośrednich projektu.

Obecna wersja Wytycznych umożliwia beneficjentom skorzystanie z ww. formy rozliczania kosztów bezpośrednich projektu. Niemniej jednak, ze względu na fakt, iż taki sposób rozliczania wydatków nie był dotychczas realizowany oraz może rodzić trudności na etapie jego wdrażania, zdecydowano, iż w pierwszej kolejności powinien on mieć charakter pilotażowy. W związku z powyższym, podstawą ustalenia stawki jednostkowej była ekspertyza zewnętrzna dotycząca wysokości stawek jednostkowych dla szkoleń językowych prowadzonych jedynie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tym samym, Wytyczne dopuszczają możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich projektu w oparciu o stawki jednostkowe jedynie w tym zakresie. Niemniej jednak, nie wyklucza się, że w późniejszym okresie zakres stawek jednostkowych będzie ulegał rozszerzeniu, co zostanie ujęte w kolejnych nowelizacjach Wytycznych  i będzie podlegało konsultacjom społecznym.

Reguła proporcjonalności (sekcja 3.1.5)
Do Wytycznych została wprowadzona reguła proporcjonalności, nie ujęta w wersji dokumentu przekazanej do konsultacji w sierpniu br. Zastąpiła ona kwestionowany ogólny zapis zawarty w wersji Wytycznych przekazanej do konsultacji dotyczący możliwości podjęcia decyzji o niekwalifikowalności wydatków w sytuacji nieosiągnięcia przez beneficjenta kryteriów strategicznych lub kryteriów dostępu lub nieosiągnięcia produktów i rezultatów projektu

Wprowadzona w ostatecznej wersji Wytycznych reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Wynika ona z faktu, że beneficjent w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązuje się do realizowania projektu zgodnie z założeniami, jakie określił we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Wytyczne zobowiązują beneficjenta do tego, aby  ponoszone w ramach projektu wydatki przyczyniały się do osiągnięcia założeń projektu. Oznacza to, że kwota rozliczona w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu powinna być proporcjonalna do stopnia osiągnięcia założeń, określonych we wniosku.

Tekst wytycznych zamieszczamy w zakladce Wytyczne kwalifikowalnosci.

Komentarze 26 listopada (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»