Archiwalne

3 dniowe szkolenie 24-26 listopada 2010r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie "Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego".

PROSIMY O PRZEKAZANIE OFERTY DYR./KIER.
JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ
LUB INNYM OSOBOM ZAINTERESOWANYM TEMATEM

CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 9/5
tel/fax (0-55) 235-66-33 fax 055 235-68-49
tel. kom. 500-470-282 506-171-090
e-mail [email protected]  [email protected]  [email protected]
gadu-gadu: 4037748 21063655

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Termin szkolenia: 24-26 listopada 2010r.

Miejsce szkolenia: Sztutowo na Mierzei Wiślanej
Hotel Lazurowy Dwór
ul. Gdańska 43
(www.lazurowydwor.pl)

termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 16 listopada 2010

Cena udziału w szkoleniu wynosi 580 zł/os
(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcami, materiały,wyżywienie oraz nocleg )

Szkolenie prowadzi: radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie,etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, przewodniczący Komisji Szkolenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

prawnik,Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

Tematyką szkolenia będzie m.in.

I.Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego na małżonków (małżonka) wymagających opieki w świetle postanowienia TK z dnia 1 czerwca 2010r. P 38/09 oraz postanowienia sygnalizacyjnego TK S 1/10 z dnia 1 czerwca 2010r.–zakres postulowanych zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

II.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w świetle nowych uregulowań obowiązujących od dnia 1 maja 2010r.

III.Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych i administracyjnych dotyczących stosowaniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, o funduszu alimentacyjnym oraz przepisów o postępowaniu, w tym:

•orzecznictwo sądowo-administracyjne w kwestii ustalania dochodu rodziny,w tym dochodu nieopodatkowanego uzyskanego za granicą; obliczania dochodu utraconego i uzyskanego,ustalania dochodu rozdzielności majątkowej małżonków,utraty dochodu z tytułu zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego itp.;

•ustalanie dochodów małżonków w zależności od daty zawarcia związku małżeńskiego–proporcjonalne zaliczanie dochodu współmałżonka;

•stanowisko orzecznictwa sądowego w kwestii prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, osoby pozostającej w związku małżeńskim z nowym partnerem,

•orzekanie o prawie do zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku braku daty początkowej powstania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym,

•etapy orzekania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych–na przykładzie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych;

•właściwość organów do orzekania o umarzaniu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp.

IV.Nowe zasady przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie gospodarczej (Dz.U. Nr 81 poz. 530).

V.Zakres upoważnień udzielanych kierownikom jednostek organizacyjnych gminy przez organy dłużnika i wierzyciela–przykładowa treść upoważnień.

VI. Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym i zasady egzekwowania należności. Egzekucja administracyjna-sporządzanie tytułów wykonawczych.

VII. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do orzekania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,w tym:

•określenie stron postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, adresaci decyzji o świadczeniach, przedstawicielstwo ustawowe a pełnomocnictwo, rola pełnomocnika-forma pełnomocnictwa, czynności organu w związku z nieobecnością strony,a także z brakiem lub utratą zdolności do czynności prawnych- omówienie wniosku składanego do sądu powszechnego w trybie art. 34 § 1 k.p.a, treść wniosku i niezbędne załączniki;

•skuteczność doręczenia pism i decyzji w postępowaniu; obowiązki doręczyciela przy doręczeniu zastępczym–konieczność sprawdzenia przez organ wszystkich elementów doręczenia zastępczego; kiedy powstaje domniemanie doręczenia;do jakich sytuacji faktycznych nie można stosować przepisów o doręczeniu zastępczym oraz o domniemaniu doręczena;zasady doręczania pism osobom przebywającym za granicą; zachowanie terminu w przypadku nadania odwołania za granicą;

•zawieszenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,pierwotny i wtórny brak zdolności do złożenia wniosku o świadczenia;obowiązek organu do usunięcia przeszkody zawieszenia postępowania z powodu braku reprezentacji strony (np. braku przedstawicieli ustawowych osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego); okoliczności uprawniające organ do rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

•postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w oparciu o przepisy szczególne; wszczęcie postępowania z urzędu, zapewnienie stronie udziału w postępowaniu–zasada oficjalności doręczeń; środki dowodowe,treść i uzasadnienie decyzji o uchyleniu lub zmianie decyzji ostatecznej;

•bezprzedmiotowość postępowania a bezprzedmiotowość decyzji, niezbędne elementy decyzji o wygaśnięciu decyzji oraz jej skutki; właściwość organu;

•zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 155 k.p.a;

•przesłanki wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji;

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty,faxu lub internetu.

W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50% kwoty (koszt rezerwacji oraz materiałów)

Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia

Centrum Szkoleń Samorządowych
BRE Bank SA O/Elbląg 51 1140 2004 0000 3402 5948 3464

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: 24-26 listopada 2010

Karta zgłoszenia uczestnika/uczestników

Imię i nazwisko uczestnika

Pełna nazwa
Instytucji/jednostki

Dokładny adres instytucji/jednostki

Telefon

Fax
e-mail

Nr gadu gadu

Podpis: Kierownik jednostki, Skarbnik/Główny księgowy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Marzymięta » 27 listopada 2021, 23:16

Wypłata świadczenia

Horison » 27 listopada 2021, 19:04

Dwa różne orzeczenia.

Andrzej441 » 27 listopada 2021, 15:52

Pożyczka na zasiłek 500 Plus

Kleopatra » 27 listopada 2021, 12:55

Temat pracy magisterskiej