Archiwalne

Szkolenie z zakr. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z pracownikiem MPiPS


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy w funduszu alimntacyjnym i świadczeniach rodzinnych (…) Wykładowca: prawnik, pracownik MPiPS. Miejsca szkoleń: KRAKÓW, KIELCE, WROCŁAW, RZESZÓW, LUBLIN, WARSZAWA

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.:

\”Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym i świadczeniach rodzinnych:
– stosowanie ostatnich zmian w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego obowiązującego od 1 stycznia 2012r.;
– nowe kryteria dochodowe i kwoty zasiłku rodzinnego;
– wydłużanie okresu opłacania składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.
Zmiany wprowadzone z ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6 czerwca 2012r., poz. 637)\”

TERMINY SZKOLEŃ:
07.09.2012r. – KRAKÓW
24.09.2012r. – KIELCE
25.09.2012r. – WROCŁAW
26.09.2012r. – RZESZÓW
27.09.2012r. – LUBLIN
28.09.2012r. – WARSZAWA

WYKŁADOWCA:
prawnik, pracownik MPiPS

PROGRAM SZKOLENIA:

I.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 29 września 2011r., Nr 205, poz. 1212):

– zmiany sposobu ustalania dochodu rodziny dla potrzeb zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
• zmiana definicji dochodu
• zmiana katalogu dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych
• zmiany katalogu dochodów utraconych i uzyskanych oraz przepisów regulujących stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
• sposób dokumentowania dochodu uzyskanego i utraconego i jego wysokości
• utrata dochodu w przypadku wspólnego opodatkowania współmałżonków
• utrata dochodu w przypadku osiągania dochodów z kilku źródeł
• ustalanie dochodu a wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
• sposób dokumentowania składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej przez członka rodziny
• rodzaje przychodów od których płacona jest, podlegająca dokumentowaniu, składka na ubezpieczenie zdrowotne

– zmiany w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego:
• nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne
• obowiązek wyrównania składek kobietom, którym zaprzestano ich opłacania w związku z osiągnięciem 20-letniego stażu ubezpieczeniowego
• ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
• rozszerzenie katalogu sytuacji w których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje
• ograniczenie liczby świadczeń pielęgnacyjnych w ramach jednej rodziny
• świadczenie pielęgnacyjne na osobę w związku małżeńskim – zmiana zapisu
• wprowadzanie ograniczenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a świadczenia już przyznane
• wprowadzenie możliwości przeprowadzenia wywiadu także po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.

– inne zmiany w świadczeniach rodzinnych:
– zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
• uznanie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego za postępowanie administracyjne i konsekwencje tego rozwiązania
• kiedy powstaje obowiązek wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
• umorzenie wszczętego postępowania w spr. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
• obowiązek wydania decyzji administracyjnej o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji lub decyzji o umorzeniu postępowania
• wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w kolejnym okresie świadczeniowym gdy wydana jest już decyzja administracyjna o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji lub decyzji o umorzeniu postępowania
• nowe procedury zatrzymania i zwrotu prawa jazdy
• prawa dłużnika alimentacyjnego w ramach postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji i postępowania o zatrzymanie prawa jazdy

– zmiany w postępowaniu w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
• zmiana definicji rodziny
• doprecyzowanie definicji świadczeń nienależnie pobranych w przypadku jednoczesnego pobrania przez stronę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i alimentów od dłużnika
• ograniczenie obowiązku zgłaszania należności dłużnika do biura informacji gospodarczej
• wprowadzenie obowiązku zwrotu nadpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku uchylenia z mocą wsteczną obowiązku alimentacyjnego

II. Planowane zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego.

III. Rządowe programy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

IV. Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie z zakr. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z pracownikiem MPiPS (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich