EFS dla OPS

25 grudnia

Uwaga ważne!  21 grudnia zostały zatwierdzone zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zmienione zasady określają m.in.

 • Dopuszczenie możliwości warunkowej realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, nie spełniające tzw. wymogu organizacyjnego (sformułowanego w Zasadach na podstawie standardu określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.); OPS i PCPR będą mogły realizować projekty za zgodą Instytucji Pośredniczącej, która swoją decyzję w tej sprawie uzgadnia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.
 • Dostosowanie zapisów Zasad do zmienionego w czerwcu 2010 r. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, który umożliwił realizację przez regionalne ośrodki polityki społecznej czterech nowych typów operacji. W związku z rozszerzeniem katalogu typów operacji w umożliwiono regionalnym ośrodkom polityki społecznej realizację dwóch projektów systemowych, pozostawiając Instytucjom Pośredniczącym decyzję w tej sprawie.
 • Dostosowanie załączników: Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w projektach systemowych OPS, PCPR i ROPS oraz Minimalnego wzoru umowy ramowej do nowych zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.
 • Wprowadzenie zmian w zakresie stosowania instrumentów aktywnej integracji, w tym m.in.:
  • umożliwiono finansowanie różnych metod pracy w środowisku rodzinnym; dotychczas możliwe było jedynie finansowanie Konferencji Grupy Rodzinnej;
  • zrezygnowano ze wsparcia w postaci przyznania jednorazowych środków na założenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej, ze względu na nowe typy operacji, które od czerwca 2010 można realizować w ramach Poddziałania 7.2.2 Promocja ekonomii społecznej (w ramach tego działania zarówno osoby prawne, w tym jst i ngo, jak i osoby fizyczne mogą pozyskać dotacje na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych);
  • doprecyzowano zapisy dotyczące finansowania ze środków EFS udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z nowymi zapisami sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków EFS jest możliwe w części niesfinansowanej z PFRON, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny nie może być w 100 proc. finansowany ze środków EFS;
  • podwyższono limit środków na osobę aktywizowaną (w ramach kontraktu socjalnego z 5000 zł do 6000 zł, w ramach programu aktywności lokalnej z 3000 zł do 4000 zł, w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z 4000 zł do 6000 zł);
  • zmieniono sposób wyliczania budżetu w ramach zadania „aktywna integracja”, wydatki na cross-financing nie pomniejszają już limitu środków na osobę aktywizowaną, tak jak to miało miejsce dotychczas
Większość zmian w zakresie stosowania instrumentów aktywnej integracji polegała jednak na doprecyzowaniu lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów, które wzbudzały problemy interpretacyjne (wyjaśniono pojęcie „brokera edukacyjnego”, wskazano co należy rozumieć pod określeniem „kształcenie ustawiczne”).
 • Wprowadzenie zmian w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej, w tym m.in. dostosowano wymagania wobec pracowników socjalnych do przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zmieniono zapisy dotyczące kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych z tytułu wykonywania dodatkowych zadań w ramach projektu, dostosowując je do zmian w obowiązującym prawie krajowym.
 • Zrezygnowanie ze wspierania zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych tworzonych przez osoby prawne (ze względu na nowe możliwości w Poddziałaniu 7.2.2 wprowadzone nowelizacją SzOP z czerwca 2010 r.)

Znowelizowane Zasady wraz z Pismem Podsekretarza Stanu w MRR odnośnie terminów stosowania zasad znajdziecie Państwo w Zakładce Zasady wdrażania projektów systemowych.

Komentarze 25 grudnia (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»