EFS dla OPS

30 grudnia

Uwaga ważne! Zmiany w zasadach dla projektów systemowych
27 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. W przypadku gdy nabory wniosków o dofinansowanie projektów systemowych zostały ogłoszone w 2011 r., wnioski powinny zostać zweryfikowane pod kątem zgodności ze znowelizowanymi Zasadami… w szczególności w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. Ta sama zasada dotyczy wieloletnich projektów systemowych OPS i PCPR kontynuowanych w 2012 r.
Najważniejsze zmiany w Zasadach dotyczą:
  1. określenia zasad związanych z realizacją nowego typu operacji wprowadzonego do Poddziałania 7.1.3 w wyniku przeglądu środokresowego i związanego z finansowaniem studiów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
  2. doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji typu operacji związanego z opracowaniem, realizacją i monitoringiem wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie;
  3. rozszerzenia definicji osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (uznano, że są to również osoby korzystające ze świadczeń i usług PCPR wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz podstaw prawnych działania PCPR (oprócz ustawy o pomocy społecznej, wskazano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy);
  4. doprecyzowania wymogów organizacyjnych dla ośrodków realizujących jednocześnie zadania gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej;
  5. wprowadzenia zapisów dotyczących zasiłków, stanowiących wkład własny przy realizacji projektów systemowych OPS i PCPR w taki sposób, by uwzględniały świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane przez PCPR w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  6. rozszerzenia zapisów dotyczących instrumentów aktywizacji społecznej (umożliwiono zatrudnianie nie tylko asystentów rodziny, ale również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów rodzinnych, mediatorów) oraz instrumentów aktywizacji zawodowej (oprócz skierowania do pracy w spółdzielni socjalnej umożliwiono również odbywanie staży zawodowych w spółdzielniach socjalnych, wskazując że tego rodzaju formy wsparcia powinny dotyczyć w szczególności uczestników warsztatów terapii zajęciowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych tego typu placówek przygotowujących się do aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy).

    Materiały znajdziecie Państwo w zakładce Zasady wdrażania projektów systemowych

Komentarze 30 grudnia (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»