Archiwalne

Szkolenie z mediacji

Szkolenie z zakresu mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego w LABORATORIUM POZYTYWNEJ ZMIANY w Toruniu.

LABORATORIUM POZYTYWNEJ ZMIANY W TORUNIU ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z ZAKRESU MEDIACJI W SPRAWACH KARNYCH I NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNU KARALNEGO

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów. Osoby zainteresowane osobistym i zawodowym rozwojem mogą dzięki temu szkoleniu zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego (wymagane jest wówczas pozytywne zaliczenie testu wiedzy i pozytywna rekomendacja trenerów oraz uczestniczenie we wszystkich blokach warsztatowych). Szkolenie ma charakter warsztatowy i służy zdobyciu zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Łącznie to 50 godzin dydaktycznych zajęć.

Program zajęć jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) oraz zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwalone w dniu 29 października 2007). Wymogi stawiane kandydatom na mediatorów w sprawach karnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Wymagania stawiane kandydatom na mediatorów w sprawach nieletnich zostały precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Wpisu do wykazu osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego dokonuje prezes właściwego sądu okręgowego. Prosimy o zapoznanie się z wymogami.

UCZESTNICY
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 25 rok życia i są zainteresowani zdobyciem nowych umiejętności lub/i rozpocząć ścieżkę rozwoju, jako mediator/mediatorka. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przy użyciu formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej oraz uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie odbędzie się, jeśli grupa szkoleniowa będzie liczyła min. 8 osób. Dla zapewnienia komfortowych warunków pracy i efektywności procesu dydaktycznego maksymalna grupa szkoleniowa to 12 osób.

PROGRAM SZKOLENIA

Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego:

 • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
 • szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
  prawa i obowiązki mediatora,
 • zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
 • zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
 • zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania,
 • eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice,stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe),
 • różne modele mediacji pokrzywdzony-sprawca,
 • wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:

 • prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
 • dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
 • prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
 • komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
 • pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
 • opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

METODY SZKOLENIOWE
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji, odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba.
Zajęcia poprowadzą mediatorzy – praktycy z ponad 6 letnim stażem mediacyjnym oraz dużym doświadczeniem trenerskim – Monika i Janusz Kaźmierczak.

KOSZT
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1270 złotych (brutto z 23% VAT).
Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu na warsztaty należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy ING Bank Śląski, o numerze: 05 1050 1979 1000 0090 6799 4096. W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Szkolenie mediacje w sprawach karnych i nieletnich” oraz podać imię i nazwisko uczestnika/ uczestniczki. Ostateczny termin dokonania wpłaty równoznaczny z zarezerwowaniem miejsca to 25 marca 2011. W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje oddane osobom z listy rezerwowej.
W cenie organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe (tzw. hand-out’y), skrypty z dużą zawartością teorii, komplet broszur nt. mediacji, poczęstunek w przerwach, możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu szkolenia, dostęp do biblioteczki mediacyjnej oraz imienne certyfikaty (zgodne ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej 10 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/ uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty na konto organizatora szkolenia, organizator zobowiązuje się :

 • Zwróci całość wpłaty, jeśli zostanie poinformowany o fakcie rezygnacji 10 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia zajęć.
 • Potrąci 20% wpłaconej kwoty, jako opłatę manipulacyjną i na pokrycie poniesionych kosztów w przypadku, gdy uczestnik wycofa się w terminie krótszym niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Dla zainteresowanych wystawiamy faktury VAT (stawka „23%.”).

TERMINY ZAJĘĆ
Piątek, 1 kwietnia 2011, godz. 10:00 – 20:00
Sobota, 2 kwietnia 2011, godz. 10:00 – 20:00
Niedziela, 3 kwietnia 2011, godz. 10:00 – 16:00
Sobota, 9 kwietnia 2011, godz. 10:00 – 20:00
Niedziela, 10 kwietnia 2011, godz. 10:00 – 16:00

MIEJSCE ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej Laboratorium Pozytywnej Zmiany
w centrum Torunia (Starówka).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz dostępny jest na stronie www.pozytywnazmiana.pl
Należy wypełnić go komputerowo i odesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie z mediacji (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»