Archiwalne

Równość szans kobiet i mężczyzn

RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
Biała Podlaska Hotel DUKAT ul. Warszawska 129
Oferta specjalna 560 z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uwrażliwienie uczestników szkolenia na wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do radzenia sobie z tym problemem w codziennej pracy zawodowej. I w realizacji projektów POKL

Korzyści z uczestnictwa:
· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci jako zasady horyzontalnej
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji
· Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum
· Zdobycie wiedzy na temat strategii działań na rzecz równości
· zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
· oceny i propozycji rozwiązań w standardzie minimum
· poznania różnic między płcią biologiczną a kulturowa ,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów projektu ( własne warsztaty)
· poznania rodzajów dyskryminacji na rynku pracy
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy
Dzień I – 20 czerwca 2011

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie w hotelu
11.00 – 12.30 Sesja szkoleniowa nr 1 – 1,5 godz. ( obiad godz. 12.00)
Wprowadzenie do tematyki
– strategia Unii Europejskiej w zakresie polityki równości szans kobiet i mężczyzn
Traktat Amsterdamski
Strategia Lizbońska
Europejska Strategia Zatrudnienia
Ramy wykonawcze
Dokumenty krajowe
Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn
Narodowe Strategiczna Ramy Odniesienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
12.30 – 15.30 Sesja szkoleniowa nr 2 – 3 godz. (w tym przerwa kawowa)
– rola kobiet i mężczyzn w życiu społecznym a bariery równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
jak zrozumieć politykę równości płci ?
GENDER – płeć społeczno-kulturowa
Stereotypy płci
Bariery równości
Bariery równości na rynku pracy
15.30 – 17.00 – Sesja szkoleniowa nr 3 – 1,5 godz.
Polityka równych szans w miejscu pracy
· niwelowanie barier równości
· możliwości i przykłady rozwiązań
· zarządzanie różnorodnością
17.00 – Kolacja
Czas wolny
Dzień II – 21 czerwca 2011
7.30 – Śniadanie
8.00 – 13.00 Sesja szkoleniowa nr 4 – 5godz. ( w trakcie przerwa kawowa i o godz. 12.00 obiad)
– zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć i przeciwdziałanie temu zjawisku
Dyskryminacja ze względu na płeć – zjawisko, obszary, przejawy
Łańcuch dyskryminacji
Dyskryminacja wielokrotna
– wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL i w pracy
doradcy zawodowego i pośrednika pracy poprzez dobór odpowiednich działań i instrumentów
Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL – schody do równości
Standard minimum w projektach POKL
Cykl życia projektu z perspektywy równościowej
Równość w zarządzaniu projektem
Działania informacyjne w projekcie
Równościowe narzędzia pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy
13.- 14.00 Sesja szkoleniowa nr 5 – 1 godz.
– przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
analiza dobrych praktyk – dyskusja
zakończenie i ewaluacja szkolenia
14.00 Posiłek na zakończenie szkolenia
Wyjazd uczestników.

Prowadzący: Ekspertka ds. Równości płci , trenerka, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami szkoleniowymi z 13 letnim stażem w tym zakresie. Trener kompetencji społecznych. Doradca zawodowy. Specjalista zarządzania zasobami ludzkimi ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego.

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 560 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
560+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie i pełne wyżywienie, materiały, świadectwo,

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 70% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE, www.idrie.pl

Złoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia:20-21.06.2011r. tytuł: RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax:
e-mail:
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE
Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ……………….. (data szkolenia)
jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Równość szans kobiet i mężczyzn (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»