Archiwalne

Równość płci

INSTYTUT DORADZTWA REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO ZAPRASZA NA SZKOLENIE W WARSZAWIE. Data: 21.09.2011 r. godzina 10-15. Miejsce: Atrium Centrum al. Jana Pawła II 27 III piętro

IDRiEINSTYTUT DORADZTWA REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO
ZAPRASZA NA SZKOLENIE W WARSZAWIE

Zapraszamy na szkolenie!

Data: 21.09.2011 r. godzina 10-15.
Miejsce: Atrium Centrum al. Jana Pawła II 27 III piętro

RÓWNOŚĆ PŁCI
Oferta specjalna 370 zł

Cel szkolenia:
zrozumienie czym jest polityka równości płci i jak ją wykorzystywać w miejscu pracy i projektach POKL.
Korzyści z uczestnictwa:
· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci jako zasady horyzontalnej
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji PO KL
· Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum
· Zdobycie wiedzy na temat strategii działań na rzecz równości
· zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
· oceny i propozycji rozwiązań w standardzie minimum
· poznania różnic między płcią biologiczną a kulturowa ,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów projektu ( własne warsztaty)
· poznania rodzajów dyskryminacji
· zapoznania się z polityka równości płci w EFS
· poznania celów strategicznych dotyczących równości płci ;
· zasad równości szans w planowaniu i ocenie projektów PO KL
· wykreowanie własnych działań w projektach PO KL zgodnych z zasadą równych szans ( warsztat)
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

PROGRAM ZAJĘĆ:
I. Moduł tematyczny: Równość płci
Co to jest zasada równości szans?
propozycje rozwiązań – w miejscu pracy
I. Moduł tematyczny: Zasada równości płci a kontekst kulturowy
Płeć biologiczna i kulturowa – stereotypy płci
Rodzaje dyskryminacji – matryca dyskryminacji
III. Moduł tematyczny: Bariery w równości szans
Obszary dyskryminacji , dyskryminacja na rynku pracy – bariery równości
IV. Moduł tematyczny: Polityka równości
Mity w polityce równości
Ramy prawne dla zasady równości
IV. Moduł tematyczny: Równość a rynek pracy – zjawiska i pojęcia
Segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy, szklane ruchome schody, szklane ściany, szklany sufit
Zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy
Rozwiązania proponowane przez pracodawców „wrażliwych na równość”
Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – przykłady, korzyści
V. Moduł tematyczny Polityka równości Zasada równości w planowaniu , ocenie i realizacji projektów w ramach PO KL
Cykl projektu a zasada równości
Schody do równości – typy projektów
Analiza projektów pod katem płci
Równościowe cele i strategie
Działania równościowe
Równościowe rezultaty
Monitoring i ewaluacja zgodna zasadą równych szans
Dobre praktyki projektowe
Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Ekspert ds. równości szans, trener, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 370 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
370+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu,
materiały multimedialne i skrypt szkoleniowy,
certyfikat
bufet w czasie warsztatów,
możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.
Szkolenie odbywa się w Ścisłym centrum Warszawy

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 80% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]
data szkolenia:21.09.2011r. godz. 10.00-15.00tytuł: RÓWNOŚĆ PŁCI

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….

Stanowisko: …………………………………………………………………………………

Nazwa instytucji: …………………………………………………………………………..

NIP……………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Tel/fax: ……………………………………………………

e-mail: …………………………………………………….

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
WPŁATA NA KONTO DO DNIA 14 .09.2011 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000 Z dopiskiem: „21.09.2011 Warszawa”

OŚWIADCZENIE
Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ………………………. (data szkolenia) jest usługą kształcenia zawodowego w rozumieniu definicji Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

www.idrie.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»