Archiwalne

Równość szans – szkolenie IDRiE

IDRiE
Zapraszamy na szkolenie. Data: 03.02 2012 r. godzina 10-14. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. OFERTA SPECJALNA – 190 zł Data: 03.02 2012 r. godzina 10-14.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

RÓWNOŚĆ SZANS

OFERTA SPECJALNA – 190 zł

Szkolenie stanowi element przygotowujący instytucje ubiegające się o pozyskiwanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do praktycznego wdrażanie w przyszłych projektach zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada Równości Szans jest w Polsce od 2009r włączona w sposób szczególny w nurt Polityki Równości Płci. Częste, dotychczasowe teoretyczne wskazywania dotyczące realizacji horyzontalnego celu strategicznego w tym zakresie powinno przybrać formę praktyczną i rzeczywistą w przyszłych projektach.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zrozumienie czym jest polityka równości płci i jak powinna być wykorzystywana.

Korzyści z uczestnictwa:
· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci jako zasady horyzontalnej
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji
· Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum
· Zdobycie wiedzy na temat strategii działań na rzecz równości
· Zdobycie wiedzy na temat równości płci w miejscu pracy
· zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
· oceny i propozycji rozwiązań w standardzie minimum
· poznania różnic między płcią biologiczną a kulturowa ,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów projektu ( własne warsztaty)
· poznania rodzajów dyskryminacji
· zapoznania się z polityka równości płci w EFS
· poznania celów strategicznych dotyczących równości płci ;
· zasad równości szans w planowaniu i ocenie projektów PO KL
· wykreowanie własnych działań w projektach PO KL zgodnych z zasadą równych szans ( warsztat)
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

PROGRAM ZAJĘĆ:
I. Moduł tematyczny: Standard minimum –
Co to jest zasada równości szans?
Standard minimum – propozycje rozwiązania
II. Moduł tematyczny: Zasada równości płci a kontekst kulturowy
Płeć biologiczna i kulturowa – stereotypy płci
Rodzaje dyskryminacji – matryca dyskryminacji
IV. Moduł tematyczny: Bariery w równości szans
Obszary dyskryminacji ,
Zdiagnozowane bariery równości
Dyskryminacja w PO KL – bariery równości
V. Moduł tematyczny: Polityka równości płci – GENDER MAINSTREAMING
Terminologia
Idea równości szans
Mity w polityce równości
Ramy prawne dla zasady równości
Cele strategiczne równości płci
IV. Moduł tematyczny: Równość a rynek pracy – zjawiska i pojęcia
Segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy, szklane ruchome schody, szklane ściany, szklany sufit
Zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy
Rozwiązania proponowane przez pracodawców „wrażliwych na równość”
Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – przykłady, korzyści
VI. Moduł tematyczny: Polityka równości Zasada równości w planowaniu , ocenie i realizacji projektów w ramach PO KL
Cykl projektu a zasada równości
Schody do równości – typy projektów
Analiza projektów pod katem płci – 4 KROKI
Diagnoza barier równości a rozwiązania w projekcie
Równościowe cele i strategie; Działania równościowe; Równościowe rezultaty;
Równość płci w zarządzaniu projektem – KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RÓWNOSCIOWYCH jako wewnętrzne zasady projektu przestrzegane przez zespół, realizotorów i podwykonawców – PRZYKŁADY, dobre praktyki
Działania informacyjne w projektach + przykłady
Monitoring i ewaluacja zgodna zasadą równych szans
Zakończenie, podsumowanie, ewaluacja zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant, asesor w ocenie projektów POKL). Ekspert w zakresie równości szans w urzędzie pracy.

Koszt uczestnictwa wynosi: 190 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
190+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 03.02 2012 r. godz. 10.00-14.00
tytuł: RÓWNOŚĆ SZANS

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE
Nazwa Płatnika:
Adres:
Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ……………..(data szkolenia) jest usługą kształcenia zawodowego w rozumieniu definicji Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ops-ops » 02 grudnia 2021, 20:49

Dokumenty do dodatku

anna anna anna » 02 grudnia 2021, 20:39

wywiad+ pomost

Gopsik2121 » 02 grudnia 2021, 15:51

dochód z gospodarstwa