Archiwalne

Szkolenie: Najnowsze zmiany w św. rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego (obowiązujące od 14.10.2011r. oraz wchodzące w życie 01.01. 2012r.) NOWE ROZPORZĄDZENIA". Miejsca szkoleń: KRAKÓW, RZESZÓW, KIELCE, ŁÓDŹ, POZNAŃ, TORUŃ, OLSZTYN, GDAŃSK

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego (obowiązujące od 14.10.2011r. oraz wchodzące w życie 01.01. 2012r.) NOWE ROZPORZĄDZENIA"

16.01.2012r. – KRAKÓW
17.01.2012r. – RZESZÓW
18.01.2012r. – KIELCE
19.01.2012r. – ŁÓDŹ
20.01.2012r. – POZNAŃ
23.01.2012r. – TORUŃ
24.01.2012r. – OLSZTYN
25.01.2012r. – GDAŃSK

WYKŁADOWCA: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Polityki Rodzinnej, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 29 września 2011r., Nr 205, poz. 1212):

– zmiany w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego:
•ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
•rozszerzenie katalogu sytuacji w których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje
•ograniczenie liczby świadczeń pielęgnacyjnych w ramach jednej rodziny
•świadczenie pielęgnacyjne na osobę w związku małżeńskim – zmiana zapisu
•wprowadzane ograniczenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a świadczenia już przyznane
•wprowadzenie możliwości przeprowadzenia wywiadu także po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego

– zmiany sposobu ustalania dochodu rodziny dla potrzeb zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•zmiana definicji dochodu
•zmiana katalogu dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych
•zmiany katalogu dochodów utraconych i uzyskanych oraz przepisów regulujących stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
•likwidacja wzoru na obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

– inne zmiany w świadczeniach rodzinnych:
•rozszerzenie definicji znacznego stopnia niepełnosprawności
•świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin adopcyjnych bez zaświadczeń potwierdzających opiekę medyczną w trakcie ciąży
•wygaśnięcie decyzji o nienależenie pobranych świadczeniach

– zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
•uznanie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego za postępowanie administracyjne i konsekwencje tego rozwiązania
•obowiązek wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od alimentacji
•obowiązek wydania decyzji administracyjnej o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji lub decyzji o umorzeniu postępowania
•nowe procedury zatrzymania i zwrotu prawa jazdy
•prawa dłużnika alimentacyjnego w ramach postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji i postępowania o zatrzymanie prawa jazdy

– zmiany w postępowaniu w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•zmiana definicji rodziny
•doprecyzowanie definicji świadczeń nienależnie pobranych w przypadku jednoczesnego pobrania przez stronę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i alimentów od dłużnika
•ograniczenie obowiązku zgłaszania należności dłużnika do biura informacji gospodarczej
•wprowadzenie obowiązku zwrotu nadpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku uchylenia z mocą wsteczną obowiązku alimentacyjnego

II. Zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zmiany wzorów wniosków, wzorów zaświadczeń i oświadczeń, nowe oświadczenia)

III. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

IV. Bieżąca realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Najnowsze zmiany w św. rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»