Newsy

Konkurs na Dyrektora MOPR

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy :

Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, polityka społeczna, prawo, administracja,

wymagany co najmniej 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,

posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r.( Dz.U. Nr 219, poz. 2224),

znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

być zatrudniona lubwykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,

prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a takżezarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:

mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

mile widziany staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

znajomość ustaw :

o pomocy społecznej, o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych,

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, o ochronie informacji niejawnych,

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

łatwość komunikacji,

umiejętność argumentowania,

kreatywność, zaangażowanie,

umiejętność kierowania zespołem,

odporność na stres,

odpowiedzialność, dokładność,

zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

umiejętność współdziałania z ludźmi,

wysoka kultura osobista.

Kandydat zobowiązany jest przedstawić koncepcję funkcjonowania jednostki w formie papierowej i elektronicznej

( maksymalnie 5 stron maszynopisu w formacie A4 ).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Kierowanie jednostką budżetową pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.


Ważniejsze zadania:

realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,

realizacja zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej,

prowadzenie innych spraw z upoważnienia Prezydenta Miasta,

kierowanie działalnością statutową MOPR, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności jednostki,

reprezentowanie MOPR na zewnątrz,

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń i na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska,

prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych,

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawach świadczeń,

organizowanie pracy socjalnej wspierającej osoby i rodziny celem przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,

prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,

przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

praca socjalna,

realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,

współtworzenie i realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

organizowanie pomocy w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy finansowej,

przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i inne,

współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami pomocy społecznej spoza terenu miasta,

współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,

składanie Radzie Miejskiej w Słupsku stosownych sprawozdań z działalności MOPR

wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w MOPR.

Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka warunków pracy:

odporność na stres,

duży wysiłek psychiczny,

częste kontakty z ludźmi,

obciążenie fizyczne: praca lekka,

wymagana ciągła aktywność ( nawet po czasie pracy),

praca indywidualna,Przeciwwskazania:

choroby psychiczne,

socjopatia, nerwica.


Wymagane dokumenty

list motywacyjny,

życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, ( do pobrania poniżej)

oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, ( do pobrania poniżej)

dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

kserokopie świadectw pracy,

inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),

kserokopia dokumenty potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

koncepcja funkcjonowania jednostki w formie papierowej i elektronicznej ( maksymalnie 5 stron maszynopisu w formacie A4 ),

kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,

zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w terminie do dnia 15 lutego 2012r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku , Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :

list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011r; Dz.U. Nr 14, poz. 67 ).

Ponadto informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 12 %.


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Konkurs na Dyrektora MOPR (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»
Konkurs Wiedzy o Prawie

Konkurs Wiedzy o Prawie

27 lutego 2023      TAGI:         
Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny organizuje Konkurs Wiedzy o Prawie adresowany...»
„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

„Wygrana Rodzina” – konkurs wystartował

08 lutego 2024      TAGI:         
Wystartował konkurs dla samorządów „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»