Archiwalne

Kurs specjalizacji II stopnia – zdrowie psychiczne


Zapraszamy na drugą edycję programu: Praca socjalna w obszarze zdrowia psychicznego w środowisku, studia kwalifikacyjne. Program jest pozytywnie zweryfikowaną i certyfikowaną w Polsce adaptacją brytyjskiego programu kształcenia tzw. Graduate Mental Health Worker.

Studia podyplomowe/Szkolenie II stopnia
w zawodzie pracownik socjalny

Nazwa kierunku

Praca socjalna w obszarze zdrowia psychicznego w środowisku , studia kwalifikacyjne

Program jest pozytywnie zweryfikowaną i certyfikowaną w Polsce adaptacją brytyjskiego programu kształcenia tzw. Graduate Mental Health Worker, czyli dyplomowanych pracowników zdrowia psychicznego, których głównymi zadaniami są:

1. Promocja zdrowia psychicznego w środowisku
2. Wczesna interwencja w obszarze łagodnych i umiarkowanych problemów zdrowia psychicznego
3. Praca z klientem, jego rodziną i przekształcanie środowiska

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników socjalnych i innych absolwentów szkól wyższych, przygotowujących się do pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Studia podyplomowe realizowane są również jako kurs specjalizacyjny II. stopnia w zawodzie pracownik socjalny w obszarze pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, Dz. U. Nr 154, poz. 1289.

Do uzyskania II. stopnia specjalizacji pracownik socjalny powinien:


• posiadać I. stopień specjalizacji lub ukończone studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
• posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub podmiotach i instytucjach,
o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli wykonuje zadania określone w ww. ustawie;
• odbyć szkolenie w zakresie II. stopnia specjalizacji, oraz przygotować pracę dyplomową;
• zdać egzamin, łącznie z obroną pracy dyplomowej, przed Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Cele

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy pracowników socjalnych z osobami z zaburzeniami psychicznymi
w środowisku. Zadaniem pracownika pracującego z osobami z zaburzeniami psychicznymi będzie praca z jednostkami i ich rodzinami w zakresie pomocy w realizowaniu i zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w środowisku naturalnym oraz w instytucjach dziennej i całodobowej opieki.

Obszary tematyczne

Metody pracy socjalnej z uwzględnieniem działań profilaktycznych.
 Interdyscyplinarna charakterystyka problemu – podstawowe wiadomości o aspektach psychologicznych i medycznych zaburzeń psychicznych.
 Interdyscyplinarna charakterystyka problemu – podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych i ekonomicznych zaburzeń psychicznych.
 Funkcje i zadania organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działających w pomocy społecznej.
 Superwizja w pomocy społecznej – podstawy teoretyczne i modele stosowane w praktyce.
 Interwencja kryzysowa – podstawy teoretyczne, metody i podstawowe umiejętności jej stosowania.
 Praca w zespole – zespołowe rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Czas trwania

2 semestry, 270 godzin, w tym 10 godz. indywidualnych konsultacji w ramach projektu dyplomowego.

Najbliższa II edycja: od kwietnia 2012 do lutego 2013

Struktura 17 zjazdów weekendowych co 2 tygodnie; (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

Wymagane dokumenty

odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 dowód osobisty
 1 zdjęcie
 wypełniony arkusz zgłoszeniowy

Jeśli słuchacz chce uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny powinien ponadto złożyć:
1. Kopię dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji (jeśli nie dysponuje dyplomem, o którym mowa w punkcie a.)
2. Zaświadczenie od pracodawcy o:
– aktualnym zatrudnieniu
– co najmniej pięcioletnim stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli wykonuje zadania określone w Ustawie o pomocy społecznej

Koszt

2890,- (17 rat po 170,-)

Szczegóły na stronie internetowej: www.wsez.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Kurs specjalizacji II stopnia – zdrowie psychiczne (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»