Archiwalne

”Obowiązujące przepisy prawne w zakr. zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi”

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Obowiązujące przepisy prawne w zakr. zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi\”. Miejsca szkoleń: WROCŁAW, LUBLIN


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Obowiązujące przepisy prawne w zakr. zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi\”

15.05.2012r. – WROCŁAW,
28.06.2012r. – LUBLIN,

WYKŁADOWCA: Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Znany i ceniony wykładowca w zakresie ustaw mieszkaniowych i przepisów Kodeksu Cywilnego, legislator, uczestnik prac sejmowych. Stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm. (przy uwzględnieniu zmian dokonanych w listopadzie 2011r. dot. pomieszczeń tymczasowych)

-Kodeks postępowania cywilnego – art. 1046 oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.

1. Omówienie wszystkich spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności:
– kogo dotyczy,
– wyłączenia (stosowanie niektórych przepisów np. dot. wojska),
– najemcy: z umowy lub z ustawy – dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych – Prawo lokalowe lub ustawa o najmie lokali mieszkalnych, … . (w tym: małżonków).
– lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy,
– pierwszeństwo w stosowaniu przepisów szczególnych przed przepisami ogólnymi,
– egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
– zamieszkiwanie jako jeden z warunków uzyskania tytułu prawnego do lokalu /art. 25 Kc/,
2. Zasady przyznawania lokali docelowych, zamiennych, w związku ze stosunkiem pracy i pomieszczeń tymczasowych.
a)prawo do lokalu docelowego,
b)lokale socjalne: oferta jako propozycja zawarcia umowy,
c)lokale zamienne (konieczna naprawa, rozbiórka budynku lub remont budynku),
d)lokale w związku ze stosunkiem pracy,
e)pomieszczenia tymczasowe – tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń, zawarcie umowy, komu przysługuje,
f)ustanie ważności ww umów najmu w tym: przedłużenie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego lub jej wypowiedzenie.
g)kaucje: zwrot i sposób liczenia w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona – 4 sytuacje, przedawnienie roszczeń/,
3. Czynsze i opłaty niezależne od właściciela (m.in. czynsz za pomieszczenie tymczasowe).
– sprawa dot. obniżek czynszu (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy obniżki, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i zasad wynajmowania lokali).
4. Wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego lub najemcę oraz wytoczenie powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, lokatora, właściciela innego lokalu, czy też współlokatora (w tym. pomieszczeń tymczasowych).
5. Odszkodowania:
– z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego, zamiennego i pomieszczenia tymczasowego.
– z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytuły prawnego bez uprawnienia do lokalu socjalnego, zamiennego i pomieszczenia tymczasowego.
– roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego /art. 417 Kodeks cywilny – udowodnienie szkody/,
6. Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.
7. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
– prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu /przejęcie budynku/,
– wejście w najem po śmierci najemcy: krewnych oraz innych osób / przed 10.07. 2001r. i po tej dacie – różnice/,
– prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków przed 10.07.2001r. i po tej dacie – różnice, rozdzielność majątkowa, omówienie „zaszłości” itp
– odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,
– przedawnienie roszczeń majątkowych,
– inne sprawy , które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.
8.Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym np.:
– sprawa pomieszczeń tymczasowych,
– problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego – art. 189.
9. Najem okazjonalny – przepisy w tym zakresie obowiązują od stycznia 2010 roku.
10. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w w/w sprawach.
11. Pytania i odpowiedzi.www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Obowiązujące przepisy prawne w zakr. zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi” (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»