Archiwalne

Studium Terapii Rodzin w DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na Stdudium Terapii Rodzin. Pierwszy zjazd już niedługo! Celem STR jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii rodzin. Studium Terapii Rodzin – edycja 2012/2013


Terminy zjazdów:
GRUPA 1: 2012-10-06, 2012-10-07, 2012-11-03, 2012-11-04, 2012-12-01, 2012-12-02, 2013-01-12, 2013-01-13, 2013-02-02, 2013-02-03, 2013-03-02, 2013-03-03, 2013-04-06, 2013-04-07, 2013-05-11, 2013-05-12, 2013-06-01, 2013-06-02

GRUPA 2: 2012-10-13, 2012-10-14, 2012-11-10, 2012-11-11, 2012-12-08, 2012-12-09, 2013-01-19, 2013-01-20, 2013-02-09, 2013-02-10, 2013-03-09, 2013-03-10, 2013-04-13, 2013-04-14, 2013-05-18, 2013-05-19, 2013-06-08, 2013-06-09

Czas trwania: 09:00 – 16:00
Liczba dni: 18

Adresaci:
Adresatami Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

Program szkolenia:
Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia rodzin.

Zjazd I
Temat: Systemowa terapia rodzin – wprowadzenie do problematyki.
Program: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny. 2. Funkcje rodziny. 3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. 4. Cykl życia rodziny. 5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. 6. Wzorce relacji w rodzinie. 7. Rodzina i kryzys. Rodzaje kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie. 8. Rozwój terapii rodzin. Strukturalna terapia rodzin (podejście Minuchina). Strategiczna terapia rodzin. 9. Zastosowanie terapii rodzin.

Zjazd II
Temat: Systemowa terapia rodzin – komunikacja w rodzinie.

Program: 1. Komunikacja w rodzinie. 2. Systemowa funkcja zachowań objawowych w kontekście faz cyklu życia rodziny. 3. Procesy emocjonalne w rodzinie (podejście Bowena). 4. Etos rodzinny, mity i rytuały rodzinne, pojęcie lojalności. 5. Przekazy międzypokoleniowe i proces delegowania. 6. Strategie rodzinne.

Zjazd III
Temat: Systemowa terapia rodzin – umiejętności psychoterapeutyczne.
Program: 1. Kontakt pacjent-terapeuta. Charakterystyka procesu terapeutycznego. 2. Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną. Diagnoza rodziny. 3. Kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin. Formułowanie celu terapii. 4. Zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej. 5. Główne zasady pracy z rodziną. Charakterystyka procesu terapii rodzin. 6. Typy klientów w terapii. 7. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). 8. Neutralność, cyrkularność. 9. Koterapia i zespół terapeutyczny. 10. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby,pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizajia, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe).

Zjazd IV
Temat: Systemowa terapia rodzin – terapia dzieci i młodzieży.
Program: 1. Diagnoza funkcjonowania rodziny. 2. Praca z geneogramem rodziny. 3. Wzorce funkcjonowania w rodzinie. 4. Spojrzenie ekologiczne na dziecko i jego symptomy. 5. Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 6. Charakterystyka problemów dzieci i młodzieży: problemy wieku rozwojowego, zaburzenia zachowania CD/ ADHD, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia nastroju i próby suicydalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne. 7. Kontrakt terapeutyczny z rodziną. 8. Formułowanie hipotez. 9. Techniki i metody pracy terapeutycznej z rodziną z dzieckiem (komunikacja, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii). 10. Praca superwizyjna.

Zjazd V
Temat: Systemowa terapia rodzin – terapia zaburzeń odżywiania.
Program: 1. Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się. 2. Diagnostyka zaburzeń odżywiania się. 3. Perspektywa rodzinna a pojawienie się zaburzeń odżywiania się. 4. Rozumienie problemów w anoreksji i bulimii. 5. Diagnoza rodziny. Konstruowanie hipotez. Praca z genogramem. Komunikacja w rodzinie. 6. Charakterystyka funkcjonowania rodziny „anorektycznej”. 7. Charakterystyka funkcjonowania rodziny „bulimicznej”. 8. Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej. 9. Terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się. 10. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się. 11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania. 12. Case study – praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej pacjentów z bulimia i anoreksją. 13. Superwizja.


Zjazd VI
Temat: Systemowa terapia rodzin – przemoc i uzależnienia.
Program: 1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – przemoc i uzależnienia w rodzinie. 2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji uzależnienia. 3. Zjawisko przemocy w rodzinie – charakterystyka problemu. 4. Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy. 5. Wzorce rodziny. 6. Komunikacja w rodzinie. 7. Interpretacja struktury rodziny. 8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 9. Rola symptomów. 10. Rodzaje zleceń w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy. 11. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia. 12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia. 13. Case study – praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 14. Superwizja.

Zjazd VII
Temat: Systemowa terapia rodzin – rozwód, adopcja, rodzina zrekonstruowana.
Program: 1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – konflikty małżeńskie, rozwód. 2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji rozwodu. 3. Fazy rozwodu. Konsekwencje rozwodu – dzieci i dorośli. 4. Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i rodzin zrekonstruowanych. 5. Zmiany w rodzinie. 6. Tworzenie map systemów rodzinnych – genogramy. 7. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 9. Konflikty. 10. Funkcja symptomów 11. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe. 12. Cykl życia rodzinnego. 13. Podstawowe zasady i założenia w terapii par. 14. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej. 15. Rodzaje zleceń w terapii rodziny. 16. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej. 17. Case study – praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 18. Superwizja.

Zjazd VIII
Temat: Systemowa terapia rodzin – strata i żałoba w rodzinie.
Program: 1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – strata i żałoba w rodzinie. 2. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia. 3. Reakcje na stratę, mechanizmy obronne w procesie żałoby. 4. Funkcjonowanie rodziny w straty żałoby. 5. Nieprzeżyta żałoba i jej konsekwencje – dzieci i dorośli. Przerwana żałoba, zaprzeczenie straty. 6. Podejście transgeneracyjne: znaczenie rodziny pochodzenia, poprzednich pokoleń. 7. Mity rodzinne, przekazy trans generacyjne w rodzinie. 8. Rytuały i symbole. 9. Praca z genogramem. 10. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji straty i żałoby. 11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w sytuacji żałoby. 12. Technika „zoperacjonalizowanej żałoby”. 13. Case study – praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 14. Superwizja.

Zjazd IX
Temat: Systemowa terapia rodzin – zaburzenia psychiczne.
Program: 1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – zaburzenia psychiczne. 2. Systemowe rozumienie zaburzeń lękowych. 3. Systemowe rozumienie zaburzeń depresyjnych. 4. Systemowe rozumienie zaburzeń psychotycznych. 5. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń psychicznych. 6. Społeczny konstrukcjonizm. 7. Tworzenie map systemów rodzinnych- genogramy. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe. Cykl życia rodzinnego. 8. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 9. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 10. Funkcja symptomów. 11. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w leczeniu zaburzeń psychicznych. 12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w leczeniu zaburzen psychicznych. 13. Interwencja systemowa. 14. Podejście narracyjne – eksternalizacj problemu, skracanie czasu, pytania komplementarne, podważanie wyobrażeń społecznych, karykatura i seriale rodzinne. 15. Case study – praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej . 16. Superwizja.


Osoby prowadzące:
Zajecia w Studium Terapii Rodzin prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

dr hab. n. hum. Barbara Józefik – adiunkt w Collegium Medicum UJ, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Od wielu lat kieruje Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie. Jest autorką wielu publikacji dotyczących psychoterapii i terapii rodzin, członkiem międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Association i European Family Therapy Association. Prowadzi szkolenia w zakresie terapii rodzin, problemów emocjonalnych okresów dojrzewania oraz psychoterapii anoreksji i bulimii psychicznej.

Agnieszka Juszczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Dorota Werner – psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Pracuje z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej I terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Maria Kasprowicz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS (Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej – SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Członek założyciel WTTS, członek Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w pracy z rodzicami szukającymi pomocy w pokonaniu trudności w postępowaniu ze swoim dziećmi, pragnącymi rozwijać kompetencje rodzicielskie i wprowadzać zmiany w wychowywaniu dzieci. Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy (podejście systemowe). Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, doradztwo dla rodziców oraz warsztaty edukacyjne.

dr Grzegorz Iniewicz – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Klinice Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współredaktor książki „Koncepcja przywiązanie. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”. Autor licznych prac naukowych poświęconych relacjom rodzinnym, zaburzeniom odżywiania, depresji, tożsamości homoseksualnej oraz psychoterapii.

Małgorzata Osipczuk – psycholog, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin i par w ujęciu systemowym z problemem przemocy, uzależnień, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. W pracy zawodowej zwiazana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od narkotyków w Toruniu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Oławie, Stowarzyszeniem INTRO. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Rafał Pietrzyk – psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna – Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Koszt szkolenia:
Bez rat: 3000 PLN

2 raty:
1. 1600.00PLN do 2012-09-06
2. 1600.00 PLN do 2013-02-02

4 raty:
1. 900.00 PLN do 2012-09-06
2. 900.00 PLN do 2012-12-01
3. 900.00 PLN do 2013-02-02
4. 900.00 PLN do 2013-04-06

Zapisy:
Na szkolenia w DCP można zapisać się w następujący sposób:

1) On-line – prosimy wypełnienie formularza on-line na stronie www.dcp.wroclaw.pl  (preferowany)

2) Fax – prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem: .+48 (71) 332 36 70; +48 (71) 361 60 35

3) E-mail – prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD) i przesłanie do DCP e-mailem: [email protected]


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Terapii Rodzin w DCP (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»