Archiwalne

Szkolenie z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym i świadczeniach rodzinnych(…) Zmiany wprowadzone z ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw\”. Miejsca szkoleń: POZNAŃ, TORUŃ, OLSZTYN

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.:

\”Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym i świadczeniach rodzinnych:
– stosowanie ostatnich zmian w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego obowiązującego od 1 stycznia 2012r.;
– nowe kryteria dochodowe i kwoty zasiłku rodzinnego;
– wydłużanie okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.
Zmiany wprowadzone z ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6 czerwca 2012r., poz. 637)\”

10.10.2012r. – POZNAŃ
11.10.2012r. – TORUŃ
12.10.2012r. – OLSZTYN

WYKŁADOWCA:
prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Polityki Rodzinnej, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:
I.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 29 września 2011r., Nr 205, poz. 1212):
– zmiany sposobu ustalania dochodu rodziny dla potrzeb zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
•zmiana definicji dochodu
•zmiana katalogu dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych
•zmiany katalogu dochodów utraconych i uzyskanych oraz przepisów regulujących stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
•sposób dokumentowania dochodu uzyskanego i utraconego i jego wysokości
•utrata dochodu w przypadku wspólnego opodatkowania współmałżonków
•utrata dochodu w przypadku osiągania dochodów z kilku źródeł
•ustalanie dochodu a wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
•sposób dokumentowania składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej przez członka rodziny
•rodzaje przychodów od których płacona jest, podlegająca dokumentowaniu, składka na ubezpieczenie zdrowotne
– zmiany w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego:
•nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne
•obowiązek wyrównania składek kobietom, którym zaprzestano ich opłacania w związku z osiągnięciem 20-letniego stażu ubezpieczeniowego
•ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
•rozszerzenie katalogu sytuacji w których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje
•ograniczenie liczby świadczeń pielęgnacyjnych w ramach jednej rodziny
•świadczenie pielęgnacyjne na osobę w związku małżeńskim – zmiana zapisu
•wprowadzanie ograniczenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a świadczenia już przyznane
•wprowadzenie możliwości przeprowadzenia wywiadu także po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
– inne zmiany w świadczeniach rodzinnych:
– zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
•uznanie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego za postępowanie administracyjne i konsekwencje tego rozwiązania
•kiedy powstaje obowiązek wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
•umorzenie wszczętego postępowania w spr. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
•obowiązek wydania decyzji administracyjnej o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji lub decyzji o umorzeniu postępowania
•wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w kolejnym okresie świadczeniowym gdy wydana jest już decyzja administracyjna o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji lub decyzji o umorzeniu postępowania
•nowe procedury zatrzymania i zwrotu prawa jazdy
•prawa dłużnika alimentacyjnego w ramach postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od alimentacji i postępowania o zatrzymanie prawa jazdy
– zmiany w postępowaniu w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•zmiana definicji rodziny
•doprecyzowanie definicji świadczeń nienależnie pobranych w przypadku jednoczesnego pobrania przez stronę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i alimentów od dłużnika
•ograniczenie obowiązku zgłaszania należności dłużnika do biura informacji gospodarczej
•wprowadzenie obowiązku zwrotu nadpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku uchylenia z mocą wsteczną obowiązku alimentacyjnego
II.Planowane zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego.
III.Rządowe programy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
IV.Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»