Archiwalne

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim). Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy do pracy w charakterze asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkoleń został potwierdzony przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DSR-I-074-258-I-KN/12)

Organizacja i przebieg studiów

studia trwają trzy semestry obejmują 360 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin treningu interpersonalnego oraz dodatkowo 30 godzin praktyk

zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych

absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej

Zajęcia prowadzą pracownicy wyższych uczelni, specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej, doświadczeni trenerzy z II stopniem licencji oraz grup psychoedukacyjnych, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci posiadający doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej, praktycy związani bezpośrednio ze środowiskiem rodzin zastępczych.

Program studiów

1. Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

Trening interpersonalny prowadzony przez trenerów z II stopniem licencji PTP

Trening komunikacyjno-mediacyjny z uwzględnieniem specyficznych problemów dziecka i rodziny

Warsztaty z wybranych zagadnień psychologii dziecka

Podstawy prawne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Systemowe rozumienie rodziny

Warsztaty: analiza sytuacji rodziny

Sytuacja dziecka w rodzinie: wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny

Planowanie pracy z dzieckiem i rodziną

Metodyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej

Współpraca z rodziną biologiczną – warsztaty

Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – warsztaty

Etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej

Praktyki w wybranych formach pracy z dzieckiem i rodziną, np. Ośrodku pomocy społecznej, Powiatowym centrum pomocy rodzinie, Organizacji pozarządowej pracującej/wspierającej rodziny, w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w instytucjonalnym domu dziecka, u pedagoga szkolnego, w rodzinie biologicznej.

2. Program jest realizowany w formie treningów, warsztatów, ćwiczeń i wykładów.

3. Program obejmuje zakres programowy szkolenia na asystenta rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest odbycie treningu interpersonalnego rozpoczynającego proces kształcenia oraz treningów psychoedukacyjnych i uzyskanie opinii od prowadzących trenerów.

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej będzie posiadał wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć warsztatowych, jak również praktyk zawodowych, które pozwolą mu na realizację zadań pomocy społecznej i realizację celów pracy socjalnej wobec jednostki, rodziny – grupy społecznej, społeczności lokalnej.

Kompetencje, które posiądzie absolwent studiów to:  • umiejętności metodyczne konieczne do realizacji zadań stawianych asystentom rodziny i koordynatorom pieczy zastępczej, tj. umiejętności w zakresie rozumienia sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, stosowania metod i technik interwencji socjalnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych relacji między jednostkami a ich środowiskiem, budowanie kompetencji działań samopomocowych;

  • umiejętności nawiązywania prawidłowej komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji;

  • umiejętności rozwiązywania problemów niewydolności w funkcjonowaniu osób i rodzin, zwłaszcza z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, bezdomności, starości, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzeń losowych, migracji oraz uchodźstwa;

  • umiejętności menedżerskie.

Warunki ukończenia studiów

czynne uczestnictwo w zajęciach

odbycie wybranych praktyk

Uprawnienia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują po ukończeniu zajęć oraz odbyciu praktyk świadectwo potwierdzające ukończenie studiów, z zaznaczeniem, iż objęły one zakres programowy szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Opiekun kierunku: dr Magda Lejzerowicz, [email protected]

Koszt studiów 1550 zł za semestr

http://www.swpr.edu.pl/index.php?zakladka=studia&page=podyplomowe&std=asystent_rodziny


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»