Newsy

Projekt systemowy ROPS Białystok 2013

Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Cel główny projektu:
Podniesienie i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr oraz podniesienie jakości funkcjonowania służb społecznych na terenie woj. podlaskiego.

Cele szczegółowe projektu:
– podwyższenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy służb społecznych,
– podwyższenie wiedzy i umiejętności wśród członków LZI w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– wzmocnienie współpracy między pracownikami służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej,
– upowszechnienie wiedzy na temat systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim.

Odbiorcami projektu są:
– pracownicy socjalni ops/pcpr,
– inni pracownicy ops i pcpr, dps, pow, innych jednostek organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej,
– pracownicy samorządu terytorialnego,
– pracownicy ROPS w Białymstoku,
– przedstawiciele innych służb społecznych, m.in.: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w zakresie LZI, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego w celu świadczenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy,
– pracownicy i wolontariusze organizacji poza-rządowych, jednostek samorządu terytorialnego,
– pracownicy publicznych służb zatrudnienia.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych prowadzona jest systematycznie. Kampania rekrutacyjna prowadzona jest na podstronie internetowej projektu, a zaproszenia i karty zgłoszeniowe wysyłane są na bieżąco do instytucji pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź faksem. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin rekrutacji i zgodnie z nim będzie prowadzony nabór, w którym pierwszeństwo mają:
– pracownicy socjalni ops i pcpr, którzy nie brali udziału w projekcie,
– pozostali pracownicy socjalni,
– inni pracownicy, którzy nie brali udziału w projekcie,
– równość płci (87% K, 13% M),
– kolejność zgłoszeń.

Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej
W ramach zadania organizowane są:
I. Szkolenia 1, 2, 3-dniowe – jako kontynuacja z lat ubiegłych oraz jako odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie – 536 godz. dyd.
II. Szkolenia wspólne dla PUP i OPS wspierające ich współpracę – 32 godz. dyd.
III. Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi – 160 godz. dyd.
IV. Działania w ramach cyklu LZI:
– szkolenia dla członków LZI –96 godz. dyd.,
– seminarium jednodniowe dla przedstawi-cieli LZI – ok. 70 osób,
– warsztaty – 5 spotkań jednodniowych – 40 godz. dyd.,
– po dwa spotkania robocze w subregionach – łącznie 6 spotkań ok. 25 osobowych.
V. Kursy specjalistyczne:
1) Mediacje rodzinne – łącznie 80 godz. dyd.
2) Trening zastępowania agresji I stopnia (TZA) – łącznie 40 godz. dyd.
3) Język migowy – łącznie 120 godz. dyd.
4) Trening skoncentrowany na rozwiązania (TSR) – łącznie 144 godz. dyd.
5) Asystent osoby niepełnosprawnej – łącznie 96 godz. dyd.
6) Asystent rodzinny – łącznie 230 godz. dyd.
7) Trening interpersonalny – łącznie 40 godz. dyd.
8) Kurs specjalistyczny dla LZI „Praca z rodziną z problemem przemocy” – łącznie 112 godz. dyd.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
– pracownicy IPS otrzymają wsparcie doradcze specjalistów / ekspertów.
– usługa doradcza realizowana osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu,
– usługa świadczona w terenie, telefonicznie oraz elektronicznie.
Zakresy doradztwa:
I. Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2012 – 240 godzin.
II. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów – 430 godzin.
III. Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej – 220 godzin.
IV. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich – 400 godzin.
V. Doradztwo w zakresie LZI (prawne, psychologiczne) – ogółem 200 godzin.

Badania i analizy
– przeprowadzenie badania z zakresu polityki społecznej w regionie: „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim”,
– upowszechnienie fragmentów raportu na stronie projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”, publikacja raportu w formie książkowej.

Platforma Wymiany Doświadczeń
– seminarium (ok. 70 osób) zgodnie z tematyką zgłoszoną przez Radę PWD; wizyty studyjne ok. 25 osób) mające na celu obserwację dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów społecznych – łącznie 32 dni,
– kontynuacja działalności Rady PWD, mającej charakter doradczo-opiniujący; zorganizujemy 4 spotkania Rady PWD.

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
– organizacja dwóch szkoleń 2-dniowych w zakresie nawiązywania partnerstw i współpracy dla NGO, jednostek samorządowych, IPS – 32 godz. dyd.,
– organizacja 1-dniowego seminarium (ok. 50 osób) przedstawicielom jednostek samorządowych, pomocy społecznej i NGO,
– emitowanie spotów reklamowych w TV, wyprodukowanych w 2012 roku
– stworzenie spotu reklamowego emitowanego w radio oraz broszur promocyjno-informacyjnych,
– prowadzenie portalu dot. ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl,
– przygotowanie wizyt studyjnych mających na celu poznanie dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy między podmiotami ekonomii Społecznej, NGO, jednostkami pomocy i integracji społecznej i administracji publicznej (8 dni),
– powołanie Zespołu ds. Wdrażania Ekonomii Społecznej w regionie oraz Komitetu Monitorującego WPRES.

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych
– wydawnictwo kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, w którym opisane będą m.in. dobre praktyki realizowanych projektów, jak także innych działań wdrażanych w woj. podlaskim mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
– organizacja wizyt studyjnych mających na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami pomocy społecznej a służbami zatrudnienia – łącznie 7 dni,
– organizacja dwudniowego seminarium upowszechniającego dobre praktyki w pracy socjalnej, jak także wzmacniającego współdziałanie służb społecznych (ok. 120 osób),
– zlecenie przygotowania filmu upowszechniającego pracę socjalną.

Promocja projektu
– aktualizowanie podstrony projektu,
– wysyłanie informacji o projekcie do instytucji,
– wydawanie materiałów promocyjnych,
– oznaczanie projektu zgodnie z Wytycznymi MRR.

Wartość projektu na rok 2013:
2 500 000,00 zł.

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

Więcej informacji na stronach:
www.projekt.rops-bialystok.pl
www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl

Kontakt:
Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 22 14/ 85 744 22 16/ 85 741 16 06
faks 85 744 22 15
e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Projekt systemowy ROPS Białystok 2013 (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

05 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»