Archiwalne

Asystent rodziny – kurs dokształcający

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu \”Asystent rodziny\” (150 godzin zajęć dydaktycznych). Kurs realizowany będzie w terminie: 31 maja 2013 – 11 sierpnia 2013 w Częstochowie. Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Kurs ,,Asystent rodziny\” (szkolenie doskonalące) – dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna w wymiarze 150 godzin. Już ruszyły zapisy na kolejną edycję kursu w roku 2013 (31.05.2013 – 11.08.2013 r.)

KURS ASYSTENT RODZINY (150 godz.)

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu Asystent rodziny (150 godzin zajęć dydaktycznych)

Kurs realizowany w terminie: 31.05.2013 – 11.08.2013 r.

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych. W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
mediacje i negocjacje,
koordynacja działań służb społecznych,
aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
konstruowanie dokumentacji.
Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :

dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, od 2011 r. koordynator zespołu do spraw pieczy zastępczej i asysty rodzinnej w MOPS w Częstochowie, w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

Informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć – Częstochowa

Czas trwania kursu – 150 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu

Termin kursu – 31.05.2013 – 11.08.2013 r.

Cena kursu – 1300,00 zł netto + 23%VAT

Dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1300,00 zł brutto (VAT zwolniony – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).

Cena obejmuje – zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 raty).

I rata w wysokości 500,00 zł – płatna 21.05.2013 r.

Terminy zjazdów:

I zjazd: 31 maja – 2 czerwca 2013 r.

II zjazd: 15 – 16 czerwca 2013 r.

III zjazd: 28-30 czerwca 2013 r.

IV zjazd: 13-14 lipca 2013 r.

V zjazd: 26-28 lipca 2013 r.

VI zjazd (zakończony egzaminem): 9-11 sierpnia 2013 r.

Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach weekendowych od piątku do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym wg następującego schematu:

piątki – od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

soboty – od 9:00-17:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

niedziele: od 8:00 – 16:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna).

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.
Przesłanie kserokopii dyplomu (odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych lub świadectwa maturalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)
Przesłanie kserokopii dowodu osobistego potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)
Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (600,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 21 maja 2013 r.
Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości kursu.
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: [email protected]


strona internetowa: www.pimis.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Asystent rodziny – kurs dokształcający (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»