Newsy

Szukamy dyrektora

NABÓR na stanowisko DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Termin składania aplikacji upływa dnia 11 lipca 2013r.
www.mopr.slupsk.pl

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy:

Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne: • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, polityka społeczna, prawo, administracja,

 • wymagany co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,

 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r.( Dz.U. Nr 219, poz. 2224),

 • znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może: • być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • być zatrudniona lubwykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

 • być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

 • być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

 • posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,

 • prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:

mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

mile widziany staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

mile widziana znajomość języka obcego ( język angielski lub język niemiecki),

znajomość ustaw:

o pomocy społecznej, o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, o ochronie informacji niejawnych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

łatwość komunikacji,

umiejętność argumentowania,

kreatywność, zaangażowanie,

umiejętność kierowania zespołem,

odporność na stres,

odpowiedzialność, dokładność,

zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

umiejętność współdziałania z ludźmi,

wysoka kultura osobista.

Kandydat zobowiązany jest przedstawić koncepcję funkcjonowania jednostki w formie papierowej i elektronicznej ( maksymalnie 5 stron maszynopisu w formacie A4 ).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Kierowanie jednostką budżetową pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,

realizacja zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej,

prowadzenie innych spraw z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska,

kierowanie działalnością statutową MOPR, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności jednostki,

reprezentowanie MOPR na zewnątrz,

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń i na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Słupska,

prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych,

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawach świadczeń,

organizowanie pracy socjalnej wspierającej osoby i rodziny celem przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,

prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,

przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

praca socjalna,

realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,

współtworzenie i realizacja gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

organizowanie pomocy w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy finansowej,

przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i inne,

współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami pomocy społecznej spoza terenu miasta,

współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,

składanie Radzie Miejskiej w Słupsku stosownych sprawozdań z działalności MOPR,

wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w MOPR.

Warunki pracy na stanowisku:

odporność na stres,

duży wysiłek psychiczny,

częste kontakty z ludźmi,

obciążenie fizyczne: praca lekka,

Przeciwwskazania:

choroby psychiczne, socjopatia, nerwice.

Wymagane dokumenty

list motywacyjny,

życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, ( do pobrania poniżej)

oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, ( do pobrania poniżej)

kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ),

dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

kserokopie świadectw pracy a w przypadku pracy zagranicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),

kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

kserokopia dokumentów poświadczających co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

koncepcja funkcjonowania jednostki w formie papierowej i elektronicznej ( maksymalnie 5 stron maszynopisu w formacie A4 ),

zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w terminie do dnia 11 lipca 2013r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku , Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

źródło: http://bip.um.slupsk.pl/praca/295.html


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szukamy dyrektora (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

10 lipca 2024      TAGI:      
CERT Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Tym razem powstała nowa kampania...»
DariaAwaria999 » 14 lipca 2024, 21:11

ZR dla obywateli UKR

rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów