Newsy      

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy byliby zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przedmiotem konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 jest opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach, co oznacza, że Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji w ramach konkursu następujących działań:
a) stworzenia narzędzia służącego do oceny rozwiązań procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.
b) przeprowadzenia pilotażu narzędzia badawczego i jego zastosowania na 5 wybranych powiatach wraz z przygotowaniem rekomendacji, dotyczących ewentualnej modyfikacji narzędzia.
c) przebadania za pomocą opracowanego narzędzia 50 powiatów i stworzenie dla każdego z nich raportu z rekomendacjami.
d) opracowania raportu zbiorczego, podsumowującego wyniki weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w badanych powiatach z rekomendacjami, które będą następnie wykorzystane przez MPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych na temat deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
e) opracowania poradnika dla wszystkich powiatów, opisującego praktyczne zastosowanie narzędzia w oparciu o wyniki badań powiatów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. (piątek) w godz. 13.00-16.00, przy ul. Tamka 1 w sali konferencyjnej, znajdującej się na parterze Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie. Organizowane spotkanie będzie okazją do wyjaśnienia ew. wątpliwości odnośnie zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie kwestii, które chcieliby Państwo przedyskutować.

W spotkaniu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

· administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
· jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
· stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
· organizacje pozarządowe;
· podmioty ekonomii społecznej;
· federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
· samorząd gospodarczy i zawodowy;
· partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
· uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
· jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
· jednostki badawczo-rozwojowe;
· przedsiębiorcy.

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl/konferencje/kalendarz/.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem w spotkaniu.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – lista uzupełniająca

26 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki uzupełniającego...»

Uwaga konkurs! – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego...»

Konferencja naukowa „Wsparcie seniora w środowisku” – informacje

27 czerwca 2017      TAGI:      
Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej...»

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym…” – wyniki

15 lutego 2018      TAGI:      
„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja,...»

Likwidacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

14 marca 2017      TAGI:   
W dniu 27.02.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27lutego...»