Newsy   

Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

centrum_stowarzyszenie

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono 8 lutego 2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim.

Wszystkich przybyłych z poszczególnych województw reprezentantów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie powitał Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni. Przedstawił on kierowany przez siebie samorząd oraz kilka ciekawostek, charakterystycznych dla powiatu goszczącego Zarząd „CENTRUM”. Starosta Warszawski Zachodni oraz Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego uczestniczyli w obradach Zarządu. W drugiej części posiedzenia Zarządu wzięły też udział przedstawicielki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS Marzena Bartosiewicz.

Pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu otworzył i prowadził Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju. W czasie obrad Zarządu przedstawiono, omówiono i przyjęto sprawozdanie finansowe OSPiMOPR „CENTRUM” za 2015 r. Przyjęto też stanowisko do zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, likwidujących niedawno wprowadzone i utworzone już w kilkudziesięciu powiatach Centra Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Stanowisko to, skierowane do Sejmu RP oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzywa do pozostawienia możliwości funkcjonowania Centrów Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które już sprawdziły się w funkcjonowaniu i jako dobra praktyka były rozpowszechniane w coraz większej liczbie powiatów.

Kolejną częścią obrad były konsultacje dotyczące dalszych prac nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, która obejmuje swoim zakresem również Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Wskazywano na pozytywne efekty oraz na trudności i niewyjaśnione wątpliwości, związane z praktycznym realizowaniem tej ustawy. Zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą się pojawić w związku z wejściem w życie tej ustawy, zwłaszcza w obszarze efektywności systemu pomocy społecznej i ograniczeń finansowych w budżetach pomocy społecznej samorządów, zwłaszcza powiatowych, które stracą część swoich dochodów.

Burzliwą dyskusję wywołał kolejny punkt obrad Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”, poświęcony informacji o realizacji ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, a zwłaszcza o realizacji zmian do ustawy o pomocy społecznej, wskazanych w art. 112a. Ww. przepis głosi, że Powiat może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. Jeżeli połączenie obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego centrum. Zapoznano się z przykładami zastosowania tego prawa w praktyce oraz z informacjami o przygotowaniach w kilku kolejnych powiatach do wprowadzenia go w życie. Pierwsze informacje zebrane z tych powiatów, gdzie wdrożono lub wdraża się te zapisy, wskazują na niewielkie oszczędności, ale przede wszystkim na niekorzystne zmiany dla powiatowych systemów pomocy społecznej, wynikające z nadmiernego obciążania zadaniami i odpowiedzialnością Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Zmiany te przede wszystkim pozbawiają PCPRy pomocowych, innowacyjnych i liderskich cech i kierują te jednostki pomocy społecznej w stronę instytucji typowo administracyjnych.

Ważnym punktem obrad było przyjęcie planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” na 2016 rok. Towarzyszyło temu ustalenie kalendarza konferencji i szkoleń kadr PCPR i MOPR na 2016 rok. Omawiano też inne, istotne dla bieżącej działalności Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz dla OSPiMOPR „CENTRUM” sprawy organizacyjne.

Drugą część posiedzenia Zarządu wypełniło bardzo owocne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Krystyną Wyrwicką – Dyrektorem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS oraz Marzeną Bartosiewicz – Zastępcą Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. Dyskutowano o przygotowaniu się PCPR-ów i MOPR-ów do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Zwracano uwagę na długofalowe skutki wprowadzenia w życie tej ustawy.

Wskazywano też na możliwości, które niosą ze sobą projekty realizowane w oparciu ośrodki unijne. Z zadowoleniem przyjęto informację o przygotowaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ogłoszenia konkursów w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Omawiano również problem finansowania personelu medycznego w Domach Pomocy Społecznej, wskazując na konieczność rozwiązania w skali kraju obecnej niekorzystnej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i dla personelu pielęgniarskiego sytuacji.

Na zakończenie obrad Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju podziękował serdecznie przedstawicielkom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS za udzielone informacje i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Osobne podziękowania złożył przedstawicielom władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podziękował też Zastępcy Przewodniczącego OSPiMOPR „CENTRUM” Barbarze Gębali – Dyrektorowi PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim za organizację spotkania.

W obradach, obok wyżej wymienionych, uczestniczyli również Zastępcy Przewodniczącego OSPiMOPR „CENTRUM” Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR w Koszalinie i Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR w Gostyniu; Sekretarz OSPiMOPR „CENTRUM” Adam Witas – Dyrektor PCPR w Zawierciu; Członkowie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”: Iwona Romanowska – Dyrektor PCPR w Wejherowie, Krystyna Marcińczak – Dyrektor PCPR w Sieradzu, Anna Gołębska – Dyrektor PCPR w Zielonej Górze, Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu, Stanisław Lambert – Dyrektor PCPR w Brzesku oraz członek OSPiMOPR „CENTRUM” Grażyna Rymarczyk – Dyrektor PCPR w Grodzisku Mazowieckim.

Źródło: PCPR w Gostyniu

Komentarze Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

29 sierpnia 2023      TAGI:      
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie...»

Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczn

20 listopada 2023      TAGI:      
W dniu 16.11.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa