Co zaliczamy do świadczeń rodzinnych?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

ZASIŁEK RODZINNY – przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, w sytuacji gdy dziecko nie ukończyło 18 r. ż., uczy się w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 r.ż., posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i nie ukończyło 24 r. ż.. Zasiłek rodzinny może także pobierać osoba ucząca się jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 r. ż. Zasiłek rodzinny może nie zostać przyznany w sytuacji, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub zostało mu zapewnione całodobowe utrzymanie w określonej instytucji.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO, z tytułu:

– urodzenia dziecka – przysługuje on jednorazowo w wysokości 1000 zł, może o ubiegać się o niego matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka tylko w przypadku, kiedy dodatek ten nie został przyznany opiekunowi prawnemu dziecka. W sytuacji urodzenia więcej niż jednego dziecka dodatek ten przysługuje na każde dziecko. Wniosek o przyznanie takiego zasiłku należy złożyć do osiągnięcia przez dziecko 1 r.ż.

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wysokość tego świadczenia wynosi 400 zł, dotyczy on matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, jeśli dziecko pozostaje pod jego opieką, uprawnionym do urlopu wychowawczego przez 24 miesiące. Okres ten może być dłuższy w sytuacji sprawowania opieki nad więcej niż 1 dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu – 36 miesięcy, 72 miesiące w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek ten nie przysługuje w sytuacji, gdy osoba podejmowała pracę w okresie krótszym niż 6 miesięcy, podejmuje pracę, co uniemożliwia jej bezpośrednie sprawowanie opieki nad dzieckiem, korzysta z zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, dziecko zostało umieszczone w placówce.

– samotnego wychowywania dziecka – samotnie wychowujący rodzice nie są pozbawieni pomocy ze strony państwa. Kwota w/w dodatku wynosi 185 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci. Przyznaje się go w sytuacji, kiedy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje, ojciec jest nieznany, powództwo o ustalenie w/w świadczenia zostało oddalone. Dodatek ten może pobierać ojciec, matka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka, pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, w szkole wyższej do ukończenia 24 r.ż., jeśli oboje rodzice nie żyją.

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci, przysługuje on matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka.

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wysokość tego zasiłku ulega zmianie w zależności od wieku dziecka. Dodatek ten przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 r.ż., jeśli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo powyżej 16 r.ż. do 24 r.ż., jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

– rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek ten wypłacany jest raz w roku, przysługuje on matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka oraz na częściowe pokrycie wydatków na cele związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – rodzice, których dzieci mieszkają poza miejscem siedziby szkoły, w której w/w dzieci się uczą, mogą ubiegać się o świadczenia. W sytuacji zamieszkania przez dziecko w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej oraz szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko. W sytuacji gdy dziecko uczy się i dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest szkoła (ponadgimnazjalna, artystyczna), dodatek przysługuje w wysokości 63,00 zł miesięcznie na dziecko.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zaliczamy do nich:
– zasiłek pielęgnacyjny – przyznany on zostaje niepełnosprawnemu dziecku, osobie, która ukończyła 16 r.ż. jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie która ukończyła 75 r.ż.
– specjalny zasiłek opiekuńczy – tą formą pomocą są objęte osoby, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z ich rodziny. Świadczenie to przysługuje osobom, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny, którzy nie podejmują zatrudnienia bądź z niego rezygnują na rzecz sprawowania opieki.
– świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje w sytuacji rezygnacji z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą z niego korzystać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, osoby, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny, jeśli nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYPŁACANA PRZEZ GMINY ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE JEJ DZIAŁANIA – rada gminy w drodze ustanowionych uchwał może przyznać jednorazowo pomoc finansową   z tytułu urodzenia się dziecka. Zasady udzielania pomocy określone są w uchwale rady gminy.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – przysługuje, matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Wniosek o przyznanie tego świadczenia osoby chcące ubiegać się o jego przyznanie powinny złożyć go do 12 miesięcy po urodzeniu się dziecka. Zapomoga ta wypłacana jest jednorazowo.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – może z niego korzystać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba przysposabiająca dziecko. Mogą otrzymywać go rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Jak wynika z powyższego, zarówno rodziny, jak i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą korzystać z szeregu świadczeń rodzinnych, składając wniosku we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dziale Świadczeń Rodzinnych) właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Komentarze Co zaliczamy do świadczeń rodzinnych? (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR