Porady      

Proceduralne aspekty udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą być spełnione określone warunki. Alimenty mogą przysługiwać na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego lub pochodzącego z sądu lub jeśli egzekucja jest bezskuteczna (jeśli osoba obowiązana do alimentów nie ma ich z czego płacić).

Tak jak w przypadku każdego świadczenia, osoba chcąca się ubiegać o świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązana jest złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Oprócz wniosku osoba zobowiązana jest dostarczyć dokumenty uwzględnione w art. 15 Ustawy o pomocy osobom uprawniony do alimentów.

W Ustawie określone zostały także sytuacje, w których wypłata tego świadczenia może zostać wstrzymana. Wymienione zostały one w art. 21. Wśród nich można wyróżnić taką, w której osoba nie złożyła wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jak w przypadku świadczeń z pomocy społecznej, tak i tutaj można mówić o świadczeniu nienależnie pobranym, które – jeśli spełnione zostaną przesłanki – osoba będzie musiała zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami.

Ustawa określa wymagania, jakie musi spełnić osoba chcąca ubiegać się o świadczenia. Określone zostały one w art. 9. Wynika z niego, że pomoc tę może otrzymywać osoba do ukończenia 18 r. ż. Jeśli podejmuje naukę w szkole, szkole wyższej, wówczas wiek ten ulega podwyższeniu do 25 r. ż. Co do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – pomoc tę przyznaje się bezterminowo.

Prawo do otrzymywania świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się wraz z miesiącem, w którym wpłynął wniosek. Okres wypłaty świadczenia trwa od początku października do ostatniego dnia września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń można składać z początkiem sierpnia.

Osoby, które złożyły wniosek, są informowane o jego przyznaniu w postaci decyzji administracyjnej. W sentencji decyzji nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności, jedynie w przypadku gdy świadczenie zostało nienależnie pobrane, uzupełnia się decyzję o rygor natychmiastowej wykonalności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

W przypadku, kiedy osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych należności. W tym wypadku wydawana jest decyzja.

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiana wysokości alimentów a świadczenie z funduszu alimentacyjnego

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości alimentów ustalonych...»

Czy przesyłać dokumenty dot. świadczeń rodzinnych do innego Ośrodka w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Klienta?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Należy tak zrobić, jeżeli Klient sam o to poprosi. W takiej sytuacji należy przesłać...»

Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Sprawę o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszczyna strona, która...»

Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie jest często...»

Procedura postępowania ze strony świadczeń rodzinnych w przypadku nienależnie pobranego świadczenie wychowawczego

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  W przypadku podjęcia przez świadczenia rodzinne informacji o możliwości...»