Porady      

Proceduralne aspekty udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą być spełnione określone warunki. Alimenty mogą przysługiwać na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego lub pochodzącego z sądu lub jeśli egzekucja jest bezskuteczna (jeśli osoba obowiązana do alimentów nie ma ich z czego płacić).

Tak jak w przypadku każdego świadczenia, osoba chcąca się ubiegać o świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązana jest złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Oprócz wniosku osoba zobowiązana jest dostarczyć dokumenty uwzględnione w art. 15 Ustawy o pomocy osobom uprawniony do alimentów.

W Ustawie określone zostały także sytuacje, w których wypłata tego świadczenia może zostać wstrzymana. Wymienione zostały one w art. 21. Wśród nich można wyróżnić taką, w której osoba nie złożyła wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jak w przypadku świadczeń z pomocy społecznej, tak i tutaj można mówić o świadczeniu nienależnie pobranym, które – jeśli spełnione zostaną przesłanki – osoba będzie musiała zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami.

Ustawa określa wymagania, jakie musi spełnić osoba chcąca ubiegać się o świadczenia. Określone zostały one w art. 9. Wynika z niego, że pomoc tę może otrzymywać osoba do ukończenia 18 r. ż. Jeśli podejmuje naukę w szkole, szkole wyższej, wówczas wiek ten ulega podwyższeniu do 25 r. ż. Co do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – pomoc tę przyznaje się bezterminowo.

Prawo do otrzymywania świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się wraz z miesiącem, w którym wpłynął wniosek. Okres wypłaty świadczenia trwa od początku października do ostatniego dnia września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń można składać z początkiem sierpnia.

Osoby, które złożyły wniosek, są informowane o jego przyznaniu w postaci decyzji administracyjnej. W sentencji decyzji nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności, jedynie w przypadku gdy świadczenie zostało nienależnie pobrane, uzupełnia się decyzję o rygor natychmiastowej wykonalności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

W przypadku, kiedy osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych należności. W tym wypadku wydawana jest decyzja.

Komentarze Proceduralne aspekty udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich