Dochód w pomocy społecznej

Podczas ustalania prawa do pomocy społecznej za dochód przyjmuje się sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną o kwotę: podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę płaconych alimentów na rzecz innych osób. W przypadku utraty dochodu pod uwagę bierze się przychody pomniejszone o w/w elementy z miesiąca, w którym składa się wniosek.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego socjalnego świadczenia, zasiłku celowego, pomocy materialnej przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium), wartości świadczenia w naturze, świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

W przypadku rolników posiadających więcej niż 1 ha przeliczeniowy przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego stanowi 288 zł.

W Ustawie o pomocy społecznej przewidziane są także sytuacje uzyskania dochodu jednorazowego za dany okres, np. otrzymanie wynagrodzenia za pracę jednorazowo za okres kilku miesięcy. W takim przypadku tak uzyskany dochód uwzględniany jest w całym okresie, za który przysługiwał, poprzez proporcjonalne podzielenie kwoty na miesiące.

Dochód jednorazowy uzyskany przez osobę samotnie gospodarującą w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, który przekracza kwotę 3170 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł) dzieli się na 12 miesięcy i przyjmuje do dochodu od miesiąca, w którym został wypłacony, np. wnioskodawca ubiegający się o pomoc społeczną w miesiącu kwietniu 2016 r. otrzymał w styczniu 2016 r. odszkodowanie w kwocie 5000 zł – wówczas podzielona na 12 miesięcy kwota odszkodowania, tj. 416,66 zł, zostaje zaliczona do dochodu osoby, począwszy od miesiąca stycznia 2016 r. i będzie wliczana do dochodu do miesiąca grudnia 2016 r. włącznie.

Dochód jednorazowy uzyskany przez członka rodziny w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, który przekracza kwotę pięciokrotności kryterium dochodowego rodziny (kryterium dochodowe rodziny to: 514 zł x liczba osób w rodzinie), rozlicza się i wlicza do dochodu rodziny w taki sposób, jak w powyżej opisanym przypadku dotyczącym osoby samotnie gospodarującej.

Wysokość dochodu w walucie obcej ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Komentarze (1)

      3 + 3 = ?    
Czy jeśli mój syn odziedziczy po mnie mieszkanie, to będzie to powodem do odebrania mu zasiłku stałego ?Jest niepełnosprawny, nie ma żadnych doxhodów oprócz zasiłku.
DODAŁ: halinus DNIA 26 czerwca 2017 O 17:50

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»