Porady   

Funkcje rodziny zastępczej

W art. 42 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określone są wymagania odnośnie osób, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Przywołując zapisy zawarte w Ustawie – funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić pary małżeńskie, jak i osoby nie pozostające w związku małżeńskim, jeżeli:

– dają gwarancję należytego sprawowania pieczy zastępczej;
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej (niespokrewnionej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodatkowo przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

– osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;
– przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
– odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej       a dzieckiem;
– poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej  lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
– zasadę nierozłączania rodzeństwa;
– w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko;

Osoby, które decydują się na bycie rodziną zastępczą, przyjmują dziecko, którego rodzice mają w stosunku do niego ograniczone prawa rodzicielskie lub zostały im one całkowicie odebrane.

Przejmując funkcję rodziny zastępczej powinni oni dbać o materialny, ekonomiczny byt dziecka, zapewniać środki niezbędne do życia oraz sprawowania opieki. Ponadto powinni przekazywać dziecku właściwe wzorce społeczne, których niejednokrotnie w rodzinie biologicznej zostały pozbawione.

Realizowanie funkcji opiekuńczej może sprawiać trudności z uwagi na ingerencję rodziny naturalnej w tę sferę. Oprócz tego rodzina zastępcza, w kontraście do rodziny naturalnej, powinna realizować zadania kompensacyjne (likwidujące braki rozwojowe), reedukacyjne (przystosowujące do życia w społeczeństwie), profilaktyczne (zapobiegające powstawaniu chorób). Zarówno dla rodziny zastępczej, jak i dla dziecka nie jest łatwe – dla rodziny zastępczej dlatego, że brakuje jej komfortu psychicznego z uwagi na kontakt z rodziną naturalną, natomiast dla dziecka dlatego, że nie ma wpływu na sytuację, w jakiej się znalazło.

Mimo tych trudności, instytucja rodziny zastępczej jest nie do przecenienia, ponieważ dzieci, które do niej trafiają, mają szansę na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Komentarze Funkcje rodziny zastępczej (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna