Podstawowe zagadnienia Ustawy o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych dotyczy sektora finansów publicznych, koncentruje się głównie na jednostkach budżetowych, do których zaliczamy też jednostki pomocy społecznej.

Wspomniana Ustawa zawiera zapis o tym, że jednostki w sektorze publicznym powstają głównie w formach przewidzianych ustawami merytorycznymi.

Określone zostały w niej szczegółowo źródła finansowania jednostek, sytuacje, w których otrzymywane dotacje są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem oraz wynikające z tego skutki. Ponadto uwzględnione zostały sytuacje wynikające z naruszenia zapisów Ustawy i ich konsekwencje. Do najmniej szkodliwych konsekwencji należą upomnienia, zaś w sytuacji znacznego naruszenia prawa mogą zostać naliczone wysokie kary finansowe, może nawet dojść do zwolnienia pracownika.

W Ustawie można znaleźć informacje o tym, co wchodzi w skład finansów publicznych, tworzy sektor finansów publicznych. Informacja ta zawarta została w art. 9 wspomnianej Ustawy. Dalej można znaleźć ich charakterystykę, informacje o postępowaniu w sytuacji zlikwidowania jednej z instytucji, np. gospodarki budżetowej.

W praktyce instytucje realizujące te same zadania, wynikające z tej samej ustawy – np. z Ustawy o pomocy społecznej – mogą przybierać różne formy organizacyjno-prawne. Najczęściej stosowaną są państwowe i samorządowe jednostki budżetowe: jednostka budżetowa, zakład budżetowy.

Finansów publicznych nie reguluje tylko w/w Ustawa, jest ona jednak najważniejsza.

Ustawa ta powinna wpłynąć na m.in. rozsądne i zgodne z założeniami dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z finansów publicznych.

Komentarze Podstawowe zagadnienia Ustawy o finansach publicznych (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»