Porady      

Zadania grupy roboczej powołanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Grupa robocza to krąg ludzi powołany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do pracy w ramach określonej procedury „Niebieska Karta”. Grupa robocza liczy kilka osób i wybierana jest indywidualnie do każdej sprawy, są to więc osoby mające styczność z rodziną dotkniętą problemem przemocy w rodzinie lub działające w jej środowisku.

Wszyscy członkowie przed przystąpieniem do pracy podpisują oświadczenie o poufności informacji i danych. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkami grupy roboczej mogą być pracownicy jednostek pomocy społecznej (np. pracownicy socjalni, psycholodzy), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji (np. dzielnicowi), oświaty (dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy klasowi), ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki), kuratorzy oraz inne osoby i specjaliści z dziedziny przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Grupa robocza po otrzymaniu „Niebieskiej Karty – A” od przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego dokonuje wymiany posiadanych informacji na temat rodziny dotkniętej przemocą (osób dorosłych, dzieci), diagnozuje sytuację rodziny, wspólnie opracowuje plan pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą, rozdziela między swoimi członkami poszczególne zadania, monitoruje na bieżąco sytuację rodziny (utrzymuje stały kontakt z członkami rodziny, odwiedza rodzinę w jej miejscu zamieszkania, zaprasza osobę dotkniętą przemocą oraz wzywa osobę stosującą przemoc na spotkania grup roboczych). Wszystkie czynności członków grupy roboczej muszą być dokumentowane.

Kiedy podjęte działania doprowadzają do oczekiwanego rezultatu, czyli ustania przemocy w rodzinie, członkowie grupy przekazują akta sprawy przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Komentarze Zadania grupy roboczej powołanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2)

      1 + 2 = ?    
Jeżeli waszą rodzinę niszczy MOPS MIELEC co jest już powszechnie znane; TUTAJ SKARGI NA MOPS !!! - [email protected]. Jak składać skargi, wnioski: Skargi i wnioski można składać : pisemnie na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa bądź bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15) przy al. J. Ch. Szucha 14. pocztą elektroniczną na adres [email protected]. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą faksem pod nr +48 22 695 82 04. skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich. Osobiste przyjęcia interesantów (przez pracownika dyżurnego Departamentu Spraw Obywatelskich) w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich odbywają się w budynku KPRM przy al. J. Ch. Szucha 14. w pokoju przyjęć interesantów w godzinach:
DODAŁ: PRECZ Z MOPS DNIA 05 lutego 2022 O 09:31
Pomawiany o przemoc (z powodu Ustawowego uniemożliwienia mu dostępu do akt Nieb.Karty )do czasu az wszczeta będzie sprawa Karna z wniosku MOPS, Policji Prokuratury czy samego wnioskodawcy, niema zadnej możliwości i prawa do obrony swojej godności i czci przed tymi pomówieniami oraz manipulacjami w składanych oświadczeniach przez domniemane. ofiary. Pojęcie dóbr osobistych odnosi się do praw podmiotowych- praw przyrodzonych, niematerialnych, niezbywalnych i niedziedzicznych, które przysługują każdemu człowiekowi. Art. 23 kodeksu cywilnego wymienia przykładowy katalog takich dóbr. Pada wyraz ,,cześć”, który jest w pewnym sensie tożsamy z ,,godnością”. Ochrona godności jest zasadą konstytucyjną. Jak stanowi art.30 Ustawy Zasadniczej podstawowe jest istnienie prawa do godności, wskazującego na fundamentalne znaczenie przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka, która stanowi źródło tych wolności i praw człowieka i obywatela. Ten czas pomiędzy wpisywaniem wszelkiego rodzaju pomówień do NK w tym także pomówień oszczerczych i zniesławień jest nieweryfikowane i bezkrytycznie akceptowane przez Zespoły Interdyscyplinarne co „domniemanej Ofiarze” pozwala na przeciąganie jej prowadzenia i daje przewagę w innych Procesach Sądowych …..PRZED WSZCZĘCIEM SPRAWY KARNEJ co jest istotą problemu….gdzie pomawiany ma dopiero pierwsza okazje do obrony swej domniemanej niewinności. W tym wskazanym j.w miejscu Prawo jednostki do równego traktowania ,( w tym ochrony czci) jest ewidentnie naruszane i powszechnie poprzez wadliwy zapis w Ustawie o Przeciwdzaiałaniu Przemocy w Rodzinie ….łamane.(!!!) Uzasadnieniem do koniecznej naprawy tego wadliwego zapisu o niemożnosci dostępu do NK przez skonfliktowane strony, jest fakt ze już samo zgłoszenie w Sadzie ze strona procesowa posiada załozona NK (co jest już nadużyciem gdyż NK zakłada się na Rodzine), ale wystarczy dodać ze wskazany jest jako sprawca ….i to daje domniemanej Ofiarze „nienależną , bo bez prawomocnego wyroku karnego dla sprawcy, przewagę argumentów w Sądach , którym wystarcza już sam fakt istnienia tej NK.
DODAŁ: sonar DNIA 22 marca 2018 O 09:53

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR