Porady   

Czym są prace społecznie użyteczne?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, nieposiadające zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy. Do prac tych osoby kierowane są przez starostę. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej bądź w innych instytucjach czy organizacjach, które wykonują pracę charytatywną.

Osoba kierowana do prac społecznie użytecznych musi być nie tylko bezrobotna, ale także korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Może to być także członek rodziny korzystającej z pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej po wcześniejszym zapoznaniu się z sytuacją bytową świadczeniobiorców tworzą listę osób odpowiednich do wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczeniobiorca pomocy społecznej może zostać skierowany do prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu.

Maksymalna liczba godzin prac wynosi 10 godzin tygodniowo. Osoba zachowuje status osoby bezrobotnej – pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna. Za wykonywaną pracy otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Pracujący obejmowany jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Czas wykonywania prac to zazwyczaj niecały rok kalendarzowy. Miejscem wykonywania pracy może być na przykład szkoła, przedszkole, dom kultury, teren miasta, na obszarze którego wykonuje się prace porządkowe.

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy pracownik socjalny pobierający dodatek za pracę w terenie może dostać inny dodatek z tytułu innych obowiązków?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Pracownik socjalny pobierający dodatek 250 zł za pracę w terenie może otrzymywać...»

Na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma być przede wszystkim wsparciem dla...»

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia wzakresie...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»