Porady   

Czym są prace społecznie użyteczne?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, nieposiadające zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy. Do prac tych osoby kierowane są przez starostę. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej bądź w innych instytucjach czy organizacjach, które wykonują pracę charytatywną.

Osoba kierowana do prac społecznie użytecznych musi być nie tylko bezrobotna, ale także korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Może to być także członek rodziny korzystającej z pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej po wcześniejszym zapoznaniu się z sytuacją bytową świadczeniobiorców tworzą listę osób odpowiednich do wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczeniobiorca pomocy społecznej może zostać skierowany do prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu.

Maksymalna liczba godzin prac wynosi 10 godzin tygodniowo. Osoba zachowuje status osoby bezrobotnej – pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna. Za wykonywaną pracy otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Pracujący obejmowany jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Czas wykonywania prac to zazwyczaj niecały rok kalendarzowy. Miejscem wykonywania pracy może być na przykład szkoła, przedszkole, dom kultury, teren miasta, na obszarze którego wykonuje się prace porządkowe.

Komentarze Czym są prace społecznie użyteczne? (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Małgorzata55 » 02 października 2023, 13:24

ukraina

dolga » 02 października 2023, 13:06

szkolenie bhp dla praktykanta - klasyfikacja

shannon » 02 października 2023, 12:51

wnioskodawca w areszcie

Asia4 » 02 października 2023, 12:41

renta rodzinna

jasiak » 02 października 2023, 12:28

przekazanie do innej gminy