Okoliczności powodujące zmianę decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej

Według Ustawy o pomocy społecznej istnieje wiele sytuacji, w których organ może dokonać zmiany wydanej decyzji.

Przede wszystkim okolicznościami takimi są: zmiany w przepisach prawa, zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobranie nienależnego świadczenia.

Na wniosek strony organ wszczyna postępowanie, które przy pozytywnym rozpatrzeniu kończy się wydaniem decyzji przyznającej określone świadczenie.

Kiedy rząd dokona zmian w przepisach prawa, wówczas organ, który wydał decyzję przyznającą – na przykład – świadczenie pieniężne z pomocy społecznej na określony czas, musi ponownie wszcząć postępowanie. Przykładem takiej sytuacji może być podwyższenie kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Organ dokonuje wtedy ponownej weryfikacji kwoty przysługującego świadczenia i wydaje decyzję zmieniającą kwotę świadczenia.

Kolejną przesłanką do zmiany decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej jest zmiana sytuacji dochodowej lub osobistej strony. Podjęcie pracy, utrata pracy, uzyskanie jednorazowego świadczenia, otrzymanie spadku, zmniejszenie lub zwiększenie liczby członków rodziny może mieć wpływ na posiadane z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie.

Zdarza się, że strona pomimo posiadanego obowiązku nie poinformuje organu o zmianie swojej sytuacji lub sytuacji rodziny. Zaniechanie lub zwlekanie z taką informacją może skutkować tym, że pobierane świadczenie, przyznane decyzją w okresie przed zmianą, może stać się nienależnie pobranym.

Przykładem takiej sytuacji jest zwiększenie dochodu rodziny w taki stopniu, który powoduje przekroczenie kryterium dochodowego i utraty prawa do pobierania przyznanego uprzednio świadczenia.

Okolicznościami mogącymi spowodować, że organ dokona zmiany wydanej wcześniej decyzji, mogą być także: marnotrawienie przyznanych świadczeń, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, brak współpracy z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niewywiązanie się z niego, odmowa podjęcia pracy, szkolenia, odmowa podjęcia leczenia odwykowego bez podania argumentów, dysproporcje pomiędzy rzeczywistą sytuacją majątkową a treścią oświadczenia.

Komentarze Okoliczności powodujące zmianę decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»