Porady      

Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem”

 

Aby decyzja mogła stać się decyzją prawomocną, taką, od której stronie przysługuje odwołanie, powinna ona posiadać numer, a także na jej druku winna zostać umieszczona data wydania decyzji.

Tworząc podstawę prawną do w/w decyzji, należy wskazać, kto ją wydaje, jakie ma do tego upoważnienie (numer) i na mocy jakiego zarządzenia zostało powyższe upoważnienie wydane.

Najczęściej decyzje wydawane są przez dyrektorów/kierowników ośrodków pomocy społecznej (jeśli oczywiście OPS-y zajmują się zadaniem wynikającym z Ustawy „Za życiem”). Natomiast wspomniani dyrektorzy czy kierownicy, aby móc zatwierdzać decyzję w imieniu wójta, muszą mieć stosowne upoważnienie wydane zarządzeniem zwierzchnika. Numer takiego zarządzenia oraz data jego wydania wraz z numerem upoważnienia musimy zawrzeć w podstawie prawnej decyzji, tak jak wspomniałam powyżej.

Jako następny składnik podstawy prawnej wpisujemy odpowiednie artykuły wynikające z samej ustawy, na mocy której przyznaje się świadczenie. W tym przypadku Ustawy „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1860).

Kluczowymi artykułami będą tutaj: art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 – informujący stronę, przez co – poprzez jakie działania – będzie miała udzielone wsparcie, o którym mówi ustawa. Kolejne artykuł to art. 10 ust. 1-6 mówiący o wsparciu finansowym w wysokości 4000 zł, które ustawa gwarantuje wnioskodawcy.

W treści podstawy prawnej należy także zapisać, że wsparcie, które strona otrzyma, jest powiązane z przepisami wynikającymi z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) – właśnie dlatego należy zaznaczyć, że powyżej wskazane artykuły przyznaje się w związku z art. 3 pkt.11, który mówi, kto jest organem właściwym do podejmowania decyzji w tym zakresie oraz z art. 20 ust. 3, który mówi o osobach upoważnionych do wydawania decyzji. Powołanie się na ww. artykuły z Ustawy o świadczeniach rodzinnych stanową niejako wytłumaczenie dla przywołanych na wstępie podstawy prawnej decyzji, upoważnień i zarządzeń.

Konieczne jest także zaznaczenie, czyli wpisanie do podstawy, iż pomoc przyznaje się zgodnie z §1 i §2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2234) w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na końcu podstawy prawnej należy powołać się na art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że sprawy załatwia się poprzez wydanie decyzji administracyjnych. Należy także dopisać, że decyzję wydaje się po rozpatrzeniu wniosku Pani/a……. (tu imię i nazwisko) złożonego w dniu…. (tu data).

W podstawie prawnej należy zawsze, o ile powołujemy się i wymieniamy jakąś ustawę, przytoczyć dziennik ustaw.

Komentarze Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem” (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»