Porady      

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

W Z Ó R

Miejscowość, dn…..
Imię i nazwisko
Adres odbiorcy

DECYZJA (NUMER) –

(zazwyczaj numer narzucony jest z systemu komputerowego, w którym opracowuje się decyzje)

Na podstawie art. 16a ust. 1 pkt. 1, art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), § 7 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2284) w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz zgodnie z art. 104 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, Kierownik (Dyrektor) Ośrodka Pomocy Społecznej działający na podstawie zarządzenia Wójta nr…. z dnia…. w sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

O R Z E K A

Uchylić decyzję administracyjną nr … (tu numer decyzji) z dnia….., przyznającą specjalny zasiłek opiekuńczy dla…. (tu imię i nazwisko osoby, która miała przyznany zasiłek), który przyznany był w związku z koniecznością opieki nad… (imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa).

U Z A S A D N I E N I E

W uzasadnieniu należy dokładnie opisać całą sytuację: od momentu przyznania świadczenia poprzez przesłanki, które skutkują uchyleniem, aż do samego uchylenia, czyli do podjęcia decyzji jak w sentencji.

P O UC Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …. (tu adres właściwego miejscowo Kolegium), za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy przyznaje się zasiłek okresowy dla zasiłkobiorcy stałego?

02 sierpnia 2017      TAGI:      
  Tak, zasiłek taki przyznaje się. Zasiłek stały przyznaje się na podstawie...»

Uchylenia decyzji z pomocy społecznej z urzędu lub z wniosku. Różnice w podstawie prawnej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Decyzję, którą strona ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej, można...»

Jak często należy monitorować sytuację rodzin pobierających zasiłek stały?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Kwestie tę reguluje art. 107 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje,...»

Podstawa prawna do decyzji wynikającej z ustawy ,,Za życiem”

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Aby decyzja mogła stać się decyzją prawomocną, taką, od której stronie...»