Będą zmiany w pomocy społecznej

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wskazany projekt zakłada dodanie w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) art. 39 po ust. 4 ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Zasiłek celowy jest przyznawany również na pokrycie wkładu własnego w zakresie wydatków związanych z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.5 ).
6. Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawany jednorazowo, na wniosek i nie podlega zwrotowi.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do energii, określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387 i 1566. 9 6 wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełnienia”.

Jednocześnie projektodawca planuje nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2) m.in. poprzez:

„Art. 26h. 1. Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione faktycznie w roku podatkowym na pokrycie udziału własnego w wydatkach związanych z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.2 ).
2. Do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym dokonuje się odliczenia podatnik dołącza oświadczenie o poniesieniu wydatków, o którym mowa w ust. 1, według określonego wzoru, oraz kopie faktur potwierdzających te wydatki.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełnienia.
4. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób, którym przyznano zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)”.

Jak przekonuje projektodawca, zmiany mają na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz finansowych, zapewniających skuteczne działania państwa i samorządów dla poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. Dotychczas podejmowane działania przyniosły pewną poprawę jakości powietrza, jednak okazują się wciąż niewystarczające w stosunku do oczekiwań. Wyzwaniem staje się kwestia ubóstwa energetycznego. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania zaproponowane przez projektodawcę.

Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2986

Komentarze (5)

      2 + 2 = ?    
To wcale nie jest śmieszne Drogi Pracowniku Socjalny z 16.11.18, 13,38. Ja kupowałam ostatnio środki na odpchlenie zwierząt pewnej staruszki, która "własnym staraniem" nie mogła tego zrobić i własnym transportem dowoziłam w tzw. teren oczywiście podczas wejścia w ramach pracy socjalnej...Dlaczego??? - może i dlatego , że rzeczywiście starsza pani nie mogła tego zrobić ale do cholery pytam, gdzie są określone granice naszej pracy... bo naprawdę drugi powód to ten że zwyczajnie boję się co w końcu należy bądź nie należy do naszych kompetencji Szanujmy się... z poszanowaniem A.
DODAŁ: Aga DNIA 19 listopada 2018 O 00:28
Ludzią dajcie pieniądze mam 5 osobową rodzinę i przyznano nam 400zł podzielono to na partię 100zł na żywność 100 na kurtki 80 na buty i resztę na leki dla męża nie dano nam na opłaty mieszkaniowe a za mieszkanie płacimy 1200zł i za same leki 200zl to jest szok co się dzieje w opis swiecie.
DODAŁ: Mona DNIA 16 listopada 2018 O 13:25
Ładnie to nazwali ubóstwo energetyczne , a jak ubóstwo to wiadomo do pomocy społecznej, niedługo wymyślą ubóstwo psa i kota i jeszcze w ramach pracy socjalnej będziemy szczepić zwierzaki!
DODAŁ: Pracownik socjalny DNIA 16 listopada 2018 O 13:18
Rząd naprawdę ignoruje fakt, że jesteśmy przeciążeni bieżącą pracą, którą wykonujemy już w okrojonym składzie osobowym! Przecież działania dot. OCHRONY ŚRODOWISKA!
DODAŁ: MOPS DNIA 15 listopada 2018 O 20:11
Oczywiście kolejne zadanie rządu (nie samorządu) przypisane pracownikom socjalnym. To teraz drodzy pracownicy socjalni uzbroić się w metry, taśmy bo czeka Was pomiar budynków i wymiana pieców CO !!! Czy za to zadanie pracownik socjalny otrzyma 80% dodatku do wynagrodzenia taj jak mają pracownicy przy 300+
DODAŁ: gops DNIA 15 listopada 2018 O 07:56

ZOBACZ PODOBNE

Wniosek o pilne zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»

Kluczowe zmiany w CUS. Krok w dobrą stronę?

30 lipca 2019      TAGI:         
Wciąż trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o Centrach Usług Społecznych....»

Od marca duże zmiany w dowodach osobistych! E-dowód: do czego służy, gdzie złożyć wniosek, jak używać

26 lutego 2019      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało, że dowody osobiste, wydawane na podstawie wniosków złożonych...»

Duże zmiany w przepisach prawa w związku z RODO

30 kwietnia 2019      TAGI:         
Już za kilka dni wejdzie w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych...»

Bezpłatna mediacja od 1 stycznia 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

02 stycznia 2020      TAGI:         
Od 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej...»