Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie rodzicielskie

W obrocie prawnym mamy wiele wyroków sądów administracyjnych, rozstrzygających niejednokrotnie newralgiczne kwestie. Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (II SA/Bd 638/19). W/w sąd rozstrzygał czy wnioskodawcy może przysługiwać jednocześnie świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 u.ś.r. (ustawy o świadczeniach rodzinnych dalej jako u.ś.r.) oraz świadczenie rodzicielskie przyznawane na podstawie art. 17c u.ś.r. w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Świadczenia rodzinne służą ochronie i opiece nad rodziną. Każde ze świadczeń rodzinnych przewidzianych w art. 2 u.ś.r. służyć ma konkretnym celom doprecyzowanym przez ustawodawcę. Z kolei świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z treścią art. 17 u.ś.r. przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jak podkreślił w/w sąd [za K. Małysa-Sulińska (red. A. Kawecka, J. Sapeta, Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz, Wyd/El, Lex 2015)], świadczenie pielęgnacyjne ma zastąpić dochód wynikający ze świadczenia pracy, której wnioskodawca nie może podjąć, gdyż rezygnuje z aktywności zawodowej, by opiekować się osobą niepełnosprawną. Jego istota sprowadza się do częściowego zrekompensowanie opiekunowi niepełnosprawnego strat finansowych spowodowanych niemożnością podjęcia pracy lub rezygnacją z niej, w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną

Przepis art. 27 ust. 5 u.ś.r., jak podkreśla sąd, wyklucza możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i rodzinnego, również w przypadkach pobierania świadczenia na różne dzieci (co miało miejsce na gruncie przedmiotowego wyroku).

Sąd podejmując rozstrzygnięcie powołał się wykładnię art. 27 ust. 5 u.ś.r. z której wynika, że „zbieg uprawnień”, o którym mowa w powołanym przepisie należy rozumieć jako sytuację, w której ta sama osoba jest uprawniona równocześnie do co najmniej dwóch wskazanych tam świadczeń, przysługujących na tego samego podopiecznego, prowadzi do preferencyjnego traktowania osób, o których mowa w tym przepisie w stosunku do osób pobierających zasiłek macierzyński lub pozostających w zatrudnieniu. Odwołując się do konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP), należy wskazać, że zasada ta oznacza nakaz nadawania takich treści unormowaniom prawnym, aby kształtowały one w jednakowy (podobny) sposób sytuację prawną podmiotów jednakowych (podobnych); równość w prawie wymaga, by przepisy prawne ujmowały prawa i obowiązki jednostki w sposób wolny od dyskryminacji oraz bez wprowadzania nieuzasadnionych przywilejów (M. Masternak-Kubiak (w:) B. Banaszak (red.), A.Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 121).

Tym samym sąd dopatrując się zbiegu prawa do świadczenia rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego, wykoncypował, że wnioskodawcy przysługuje prawo wyboru świadczenia, które chciałaby pobierać – a nie oba jednocześnie.

Źródło:
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-bd-638-19-wyrok-wojewodzkiego-sadu-522844132

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

28 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 27 sierpnia 2019 r. została opublikowana długo oczekiwana ustawa z dnia 31lipca...»

Ministerstwo podpowiada jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze

07 sierpnia 2019      TAGI:         
Od 1 sierpnia 2019 r. osoby zainteresowane mogą składać o ustalenie prawa do świadczenia...»

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji stało się faktem

12 sierpnia 2019      TAGI:         
Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym...»

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2020!

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje...»