Newsy         

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma on na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych – a w konsekwencji dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

Nowelizacja zakłada gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nadto powoła do życia dosyć specyficzny rejestr, który będzie zawierał:
• wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
• osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
• wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
• wykaz rodzinnych domów dziecka,
• wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
• wykaz osób usamodzielnianych.

Dzięki nowelizacji pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie oraz wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez to dziecko 18. roku życia
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-bardziej-rodzinna-mniej-instytucjonalna

Komentarze Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1)

      2 + 4 = ?    
Zmiana ilości dzieci z 3 do 5 w rodzinach zastępczych z większym stażem pracy, i zmiana wynagrodzenia żeby zależała od stażu pracy
DODAŁ: 10 DNIA 24 września 2021 O 22:10

ZOBACZ PODOBNE

"Samorząd dla Rodziny” - trwają prace nad ustawą

„Samorząd dla Rodziny” – trwają prace nad ustawą

20 stycznia 2021      TAGI:         
Trwają prace nad projektem ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego...»
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – temat powraca

Idą zmiany w programie „Dobry start”

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny...»
Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji...»
Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

08 czerwca 2021      TAGI:      
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
monelia100 » 16 sierpnia 2022, 20:36

Składki społeczne i zdrowotne od ŚP

gabrielakwiat » 16 sierpnia 2022, 17:31

Za niski dodatek osłonowy

anturov » 16 sierpnia 2022, 17:20

Interesująca informacja