Newsy         

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma on na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych – a w konsekwencji dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

Nowelizacja zakłada gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nadto powoła do życia dosyć specyficzny rejestr, który będzie zawierał:
• wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
• osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
• wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
• wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
• wykaz rodzinnych domów dziecka,
• wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
• wykaz osób usamodzielnianych.

Dzięki nowelizacji pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie oraz wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez to dziecko 18. roku życia
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-bardziej-rodzinna-mniej-instytucjonalna

Komentarze Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1)

      2 + 3 = ?    
Zmiana ilości dzieci z 3 do 5 w rodzinach zastępczych z większym stażem pracy, i zmiana wynagrodzenia żeby zależała od stażu pracy
DODAŁ: 10 DNIA 24 września 2021 O 22:10

ZOBACZ PODOBNE

Ustawy o samorządzie gminnym

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

19 września 2022      TAGI:      
Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
NOWE ZADANIE ASTSTENTA RODZINY

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»