Newsy      

KFS pod lupą NIK

NIK opublikował raport wiążący się z przeprowadzeniem kontroli w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Istota KFS sprowadza się w istocie do wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

NIK zauważa, że stosowane mechanizmy dopuszczały możliwość zastosowania przez powiatowe urzędy pracy rozwiązań, które nie wynikały wprost z regulacji prawnych odnoszących się do KFS. Dotyczyły one w szczególności: możliwości wydatkowania środków KFS na kształcenie ustawiczne poza priorytetami, uwzględnienia wniosku pracodawcy o przyznanie dofinansowania, który nie spełnia kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie KFS oraz formułowania dodatkowych kryteriów przyznawania pracodawcom środków Funduszu. Co mogło doprowadzić na poziomie poszczególnych powiatowych urzędów pracy do nieuprawnionej modyfikacji zasad dostępu pracodawców do środków KFS w stosunku do wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W wyniku tego wydawane przez Ministra corocznie kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy nie zapewniały jednolitości stosowania prawa.

Jak podkreśla organ kontrolny trudno doszukiwać się na poziomie przepisów prawa mierników i terminów, które zapewniałyby pełną i cykliczną ocenę efektywności wsparcia udzielanego pracodawcom ze środków Funduszu.

Wnioski z kontroli KFS

Konkluzje wynikające z raportu sprowadzić zawrzeć we wnioskach. Zostały one skierowane do Ministra właściwego do spraw pracy, dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy:

– zapewnienie równego w skali kraju dostępu pracodawców do środków Funduszu, poprzez ujednolicenie praktyki stosowania zasad naboru i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego przez powiatowe urzędy pracy,

– opracowanie oraz wdrożenie mierników i wskaźników zapewniających przeprowadzanie okresowej oceny funkcjonowania i efektywności wsparcia udzielonego z KFS,

– przeanalizowanie możliwości zwiększenia stopnia wykorzystania środków Funduszu, w szczególności rezerwy KFS przewidzianej do finansowania działań wpisujących się w priorytety określane przez Radę Rynku Pracy.

Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy winni przeprowadzić okresowe oceny efektywności wsparcia udzielonego z KFS na obszarze województwa.

Z kolei dyrektorzy powiatowych urzędów pracy winni przyznawać środków KFS pracodawcom na podstawie:

– rzetelnej weryfikacji jakości i wysokości kosztów szkoleń wnioskowanych do dofinansowania,

– kryteriów, które nie skutkują nieuprawnionym ograniczeniem dostępu do tych środków.

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25295,vp,28049.pdf

Komentarze KFS pod lupą NIK (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Dostępność Plus”

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

18 kwietnia 2023      TAGI:      
Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu...»
NIK o ochronie danych w samorządach

Informacja publiczna pod lupą NIK

04 maja 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli poddała kontroli organy administracji rządowej pod kątem...»
Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

29 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»