Newsy      

Informacja publiczna pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli poddała kontroli organy administracji rządowej pod kątem realizacji obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Ujawnione przez NIK uchybienia oscylowały przede wszystkim wokół naruszenia terminu na odpowiedź. Izba podnosi, że również bogate orzecznictwo nakazuje tu stosować termin 14-dniowy, a w szczególnych wypadkach – najdalej 2-miesięczny. W pięciu skontrolowanych urzędach kontrolerzy stwierdzili również nierzetelnie prowadzone rejestry spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

Po kontroli NIK sformułowała wnioski do organów, wskazując na konieczność:

• wzmocnienia nadzoru nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w szczególności nad terminowym rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
• podjęcia działań w celu zapewnienia publikacji informacji publicznych wymaganych przepisami udip, niezależnie od ich zamieszczenia na stronie BIP przez inne zobowiązane organy.
• oznaczania informacji publikowanych w portalu GOV.PL jako treści BIP w celu zapewnienia ich wyświetlania w Biuletynie.

Nadto w toku kontroli w/w zagadnienia pojawiło się wiele głosów wskazujących na rodzące się problemy związane z realizacją zadań wskazanych w ustawie tj.:

• brak w ustawie definicji m.in.: sprawy publicznej, informacji przetworzonej, dokumentu wewnętrznego – co stwarza problemy interpretacyjne i powoduje konieczność każdorazowej czasochłonnej analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, które jest niejednolite i zmienne;
• rosnąca liczba wniosków o informację, która miałaby być wykorzystana do celów edukacyjnych lub zawodowych (np. dane na potrzeby napisania pracy naukowej), a których przygotowanie wymaga zaangażowania wielu komórek organizacyjnych urzędu;
• trudności w realizacji wniosków o informację przetworzoną wymagających znacznych nakładów pracy ze względu na szeroki zakres wniosku lub złożoność sprawy.

Więcej informacji o ustaleniach poczynionych przez NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,27464,vp,30279.pdf

Komentarze Informacja publiczna pod lupą NIK (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dostępna przestrzeń publiczna

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

18 kwietnia 2023      TAGI:      
Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu...»
Dostępna przestrzeń publiczna

„Dostępna przestrzeń publiczna”

04 maja 2023      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób...»

KFS pod lupą NIK

03 stycznia 2022      TAGI:      
NIK opublikował raport wiążący się z przeprowadzeniem kontroli w obszarze Krajowego...»
Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

30 maja 2023      TAGI:      
Ministerstwo ostrzega przed nową kampanią SMS, wykorzystującą wizerunek Ministerstwo...»
RPD chce zmian w procedurze NK

RPD chce zmian w procedurze NK

30 maja 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka (dalej powoływany jako RPD) przygotował wystąpienie do Minister...»