Newsy      

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej kilkukrotnie stawała się przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak przypomina NSA (sygn. akt I OSK 1620/22 – Wyrok NSA), w przypadku odmowy przez osoby zobowiązane zawarcia przedmiotowej umowy, wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej należy podejmować w kontekście dwóch różnych stanów faktycznych. W pierwszym – uregulowanym w art. 61 ust. 2d ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej jako ups), gdy osoby zobowiązane odmawiają zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, jednak godzą się na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W takim przypadku wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala się z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 103 ust. 2 ustawy.

Natomiast drugi – do którego nawiązuje art. 61 ust. 2e ups – wiąże się z odmową zawarcia umowy, wskazanej w art. 103 ust. 2, jak również z niewyrażeniem zgody na przeprowadzenie w/w wywiadu. W tym stanie faktycznym wysokość opłaty obciążającej zobowiązanego stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

W przypadku osoby, która odmówiła zawarcia umowy w trybie art. 103 ust. 2 ups, ale wyraziła zgodę na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tym samym organ dysponuje wiedzą o jej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i dochodowej), przy ustalaniu wysokości opłaty obciążającej daną osobę organy gminy winny uwzględnić nie tylko kryterium dochodowe, określone w art. 61 ust. 2 pkt 2 ups, lecz także możliwości osoby zobowiązanej, przez co należy rozumieć zdolność do ponoszenia obciążeń finansowych związanych z pobytem krewnego/małżonka w domu pomocy społecznej, w perspektywie sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej i majątkowej.

Zapraszamy:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3124623B6C

Komentarze Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»
Wzór umowy w sprawie przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę

Wzór umowy w sprawie przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę

02 sierpnia 2023      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wzoru...»
Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa