Newsy      

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się wybranymi formami pomocy społecznej. Kontrola obejmowała lata 2021 – 2022.

Jak wynika z treści raportu, osoby wnioskujące o pomoc uzyskały ją. Złożone wnioski podlegały weryfikacji przez organ m.in. poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego oraz jego następczą aktualizację. Jak podkreśla NIK prawidłowo określano w nich:

• sytuację życiową i materialną wnioskodawców (z jednym wyjątkowym wypadkiem w Mińsku, gdzie tego nie uczyniono, choć minął rok od zakończenia świadczenia wsparcia),
• wysokość odpłatności za świadczoną pomoc i wysokość zasiłków (i tu w dwóch wypadkach w Mińsku nie zawarto umów z osobami zobowiązanymi do współfinansowania kosztów pobytu w placówce, przez co płatność dokonana została tylko w części).

Część skontrolowanych obszarów ujawniła jednak pewne obszary wymagające szczególnej uwagi organów. Z przeprowadzonej kontroli popłynęły wnioski zmierzające do konieczności dokonania przez instytucje pomocowe:

• rzetelnych i aktualizujących zmian w opracowywanych Strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez wskazanie ram finansowych i mierników realizacji poszczególnych celów;
• przedstawiania w corocznych sprawozdaniach z działalności potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
• rzetelnego przygotowywania decyzji administracyjnych ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• zawierania z osobami zobowiązanymi umów dotyczących ponoszenia przez te osoby części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej;
• dostarczania wnioskodawcom decyzji administracyjnych przesyłką rejestrowaną.

Zapraszamy do zapoznania się z całością protokołów pokontrolnych:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/22/004/KPS/

Komentarze NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»