Archiwalne

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Niebieska Linia". Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – w prawie i w praktyce” odbędzie się w Rzeszowie (15.06.2010), Krakowie (16.06.2010), Poznaniu (17.06.2010) i Łodzi (23.06.2010).

SPS serdecznie zaprasza na wojewódzkie szkolenie z cyklu „Profilaktyka w praktyce”: „Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE – w prawie i w praktyce”.

Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie – 6 maja br. uchwalona w Sejmie!

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZEIA SZKOLENIA:
Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, sygnowane przez Wykładowcę, honorowane przy awansie zawodowym nauczycieli i zgodne z wymogami z Art. 4 [1]. ust.4. ustawy o wychowaniu w trzeźwości…- wymóg odbycia obowiązkowego przeszkolenia przez członków M/GKRPA

Adresat:  szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, członków Komisji PiRPA, realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorów zawodowych i społecznych, policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych z OPS, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w środowisku lokalnym

SZKOLENIE POPROWADZI

Renata Durda

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; przez 12 lat pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym ostatnie 5 lat na stanowisku zastępcy dyrektora); współtwórczyni kampanii "Powstrzymać przemoc domową" w 1997 roku (rozpoznawalna jako kampania "Bo zupa była za słona") oraz kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" w 2001 roku; certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (www.pismo.niebieskalinia.pl); członek Rady ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa.

Szkolenia odbędą się w dniach:

15 czerwca 2010r. (wtorek) w Rzeszowie
w Wojewódzkim Domu Kultury
ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów ( www.wdk.podkarpackie.pl)

16 czerwca 2010r. (środa) w Krakowie
w Krakowskim Domu Technika NOT
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków ( www.not.krakow.pl )

17 czerwca 2010r. (czwartek) w Poznaniu
Sala Domu Technika NOT
Ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań ( www.poznan.not.org.pl )

23 czerwca 2010r. (środa) w Łodzi
Łódzki Dom Technika NOT
Plac Komuny Paryskiej 5 A, 90-007 Łódź ( www.not.lodz.pl )

Studio Profilaktyki Społecznej jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli
o zasięgu ogólnokrajowym, wpisaną do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie pod numerem 6/2006

„Najnowsze zmiany w SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE – w prawie i w praktyce”- program szkolenia:

10.00-15.00 Prowadzenie Renata Durda:

I. Skala zjawiska przemocy w rodzinie
Rozpowszechnienie różnych form przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej); nowe formy przemocy (np. stalking, cyberbulling); akceptacja społeczne dla przemocy; prawdopodobieństwo powtórzenia się aktów przemocy; przyczyny braku poszukiwania pomocy przez osoby pokrzywdzone

II. Przemoc w rodzinie a konflikty rodzinne

Różnice między agresją, konfliktem a przemocą – psychologiczne i prawne

III. Nowe rozwiązania prawne regulujące system pomocy rodzinie
Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw (w tym kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodkesu karnego wykonawczego i innych) – 6 maja br. uchwalona w Sejmie!
Wśród nowych instrumentów prawnych nowelizacja wprowadza m.in.:
– obowiązek uchwalania i realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy;
– obowiązek powoływania lokalnych/gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych do pracy z
konkretnymi rodzinami;
– uprawnienia dla członków tych zespołów do przetwarzania danych osobowych;
– rozszerzenie procedury "Niebieskich Kart" o trzy nowe służby – oprócz policji i pomocy społecznej – o
pracowników oświaty, ochrony zdrowia i czlonków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
– nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę na wniosek policji;
– zakaz zbliżania sprawcy do osób pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi;
– zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci;
– i inne

Zmiany kodeksowe związane z możliwością izolacji sprawcy od ofiary, oraz unormowania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców (w ramach kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania cywilnego)

IV. Dobre praktyki środowisk lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy

Prezentacja wdrożonych już gminnych/miejskich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praktyki działania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i pilotażowych projektów nowych formularzy „Niebieskich Kart”

13.00-13.30 Obiad

V. Ogólnopolskie projekty i inicjatywy działań na rzecz osób pokrzywdzonych

Prezentacja Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (projekt wdrażanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości); ogólnopolskich kampanii związanych z profilaktyką bicia dzieci („Dzieciństwo bez przemocy”, „Bicie jest głupie”, „Kocham. Nie biję” i innych), Kampania Białej Wstążki, plebiscyt „Policjant, który mi pomógł” i innych inicjatyw, w które mogą się włączać środowiska lokalne.

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń

od 15.00 Konsultacje i pytania z Renatą Durdą

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od osoby i obejmuje:
poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie.

Dojazd na własny koszt.

Kartu zgłoszeń i harmonogramy są dostępne
na stronie internetowej www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»