Archiwalne

OBYWATELSKOŚĆ. SAMORZĄDNOŚĆ. PARTNERSTWO

Dział szkoleń IRSS serdecznie zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Centrum RZL. Szkolenie adresowane do pracowników administracji samorządowej, którzy zajmują się tematem pomocy i integracji społecznej w swoim regionie.

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki budowania kapitału społecznego w społeczności lokalnej. Głównymi tematami szkolenia są: budowanie zasobów lokalnych, partnerstwa, rozwijanie współpracy międzysektorowej. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębienia umiejętności autoprezentacji oraz skutecznej komunikacji w celu pobudzania inicjatyw oddolnych.

Szkolenie poprowadzą:

Dr Magdalena Arczewska – dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz pracownik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich z siedzibą w Genewie. Od 2008 roku ekspert Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publicznych.

Dr Magdalena Dudkiewicz – dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące pomocy społecznej, organizacji pozarządowych w tym prowadzonych przez nie działań PR oraz animacji kultury w społecznościach lokalnych. Sekretarz redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych. Uczestniczy w wielu projektach badawczych i szkoleniowych oraz PR-owych.

Dr Anna Olech – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz pracownik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i metodycznych dotyczących pracy socjalnej i pomocy społecznej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej, Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Główne obszary zainteresowania: pomoc społeczna, praca socjalna, etyka i aksjologia pracy socjalnej.

Mgr Łukasz Wachowski – absolwent Instytutu Polityki Społecznej UW. Koordynator projektów w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, obecnie Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce. Praktyk w zakresie tworzenia i wspierania partnerstw w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, trener – członek Stowarzyszenia Trenerów STOP (tematyka szkoleń: współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, tworzenie partnerstw lokalnych, ewaluacja projektów społecznych, praca metodą projektu i zarządzanie projektem).

Informacje organizacyjne:

•Szkolenie jest adresowane do osób zatrudnionych w jednostkach administracji samorządowej.
•Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 20-22 oraz 21-23 września 2010 roku, w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15 A, te. 22/774 87 94.
•Grupa szkoleniowa będzie liczyła 15 osób.
•Organizatorzy zapewniają uczestniczkom/ uczestnikom szkolenia transport na trasie Warszawa – Białobrzegi – Warszawa oraz nocleg i wyżywienie.
•Uczestniczkom/uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł.
•Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia dostępne są na stronie www.irss.pl
oraz jako załącznik do zaproszenia.
•Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela dział szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 106 lub 107.

W imieniu Zespołu Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
Koordynatorka projektu Marta Sokołowska
www.irss.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»