Archiwalne

Decyzje administracyjne w pomocy społecznej.
Szkolenie 18 stycznia 2011 w Koszalinie

CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 9/5
tel (0-55) 235 – 66 – 33 fax 055 235-68-49
tel. kom. 500-470-282 506-171-090
e-mail [email protected]  [email protected]  [email protected]
gadu-gadu: 4037748 21063655

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO W PAŃSTWA SIEDZIBIE (CENA DO UZGODNIENIA) temat dostosujemy do Państwa potrzeb

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

  • WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI.
  • WYDAWANIE DECYZJI O ZWROCIE WYDATKÓW ZA OSOBY SKIEROWANE DO DPS-ÓW W ŚWIETLE UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 77/09
  • Omówienia orzecznictwa w sprawach świadczeń pomocy społecznej.

Termin szkolenia: 18 stycznia 2011r

Miejsce szkolenia Koszalin Hotel Pocztowy
ul. Pocztowa 1 (w budynku poczty)

termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 11 stycznia 2011r

Szkolenie odbywa się w godzinach od 10:00 do 15:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi 255 zł/os
(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, obiad, przerwę kawową i materiały )

Szkolenie prowadzi

Urszula Maziarz – prawnik, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

Program szkolenia

I. Zasady kierowania podopiecznych do domów pomocy społecznej a między innymi:
– postępowanie dowodowe w sprawie o skierowanie;
– ustalenie właściwości organu – gminy kierującej, w tym właściwości dla osób bezdomnych – spory o właściwość i ich rozstrzyganie na przykładzie orzecznictwa sądowego;
– wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej; zawieranie umów z członkami rodziny o odpłatności;
– orzekanie o zwrocie wydatków poniesionych przez gminę za podopiecznych i członków rodzin – omówienie wniosków wynikających z uchwały Sądu Najwyższego III CZP 77/09.

II. Zasady egzekwowania należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej – etapy postępowania:

  • określenie rodzaju należności podlegających zwrotowi,
  • wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, wydanie decyzji o wysokości należności podlegającej zwrotowi oraz o terminie zwrotu, rozpoznanie z urzędu przesłanek odstąpienia od żądania zwrotu wydatków z tytułu opłat oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
  • obowiązek organu dotyczący podjęcia czynności związanych z egzekucją należności ustalonych decyzją – upomnienie jego treść i forma, tytuł wykonawczy;
  • możliwość stosowania ulg w dochodzeniu zwrotu należności w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – przed wszczęciem egzekucji i w toku jej prowadzenia;
  • forma prawna określona dla wyrażania stanowiska przez wierzyciela (organ żądający wyegzekwowania należności) w toku postępowania egzekucyjnego,
  •  instytucja przedawnienia roszczenia o zwrot należności oraz przedawnienia należności; przesłanki przerwania biegu przedawnienia.

III. Omówienie najistotniejszych zmian w zakresie postępowania w sprawach pomocy społecznej na podstawie nowelizacji obowiązującej od dnia 31 marca 2010r.

IV. Omówienie najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, a między innymi:
• interpretacja art. 8 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o wyroki sądów administracyjnych; uzyskanie dochodu jednorazowego; sposób jego rozliczania oraz wpływ dochodu jednorazowego na decyzję przyznającą prawo do świadczeń – okoliczności w jakich może powstać świadczenie nienależne oraz obowiązek jego zwrotu;
• jakie alimenty odlicza się od dochodu – tylko bieżące czy też zaległe:
• kiedy pracownik socjalny może uprzedzić stronę o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – omówienie trybu z art. 75 § 2 kpa;
• znamiona wspólnego i oddzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego w orzecznictwie sądowym;
• pojęcie dochodu i jego składniki; pożyczka jako dochód – stanowisko orzecznictwa sądowego;
• przejawy marnotrawstwa własnych środków finansowych oraz przyznanych świadczeń z pomocy społecznej;
• wyrok NSA w sprawie odmowy przyznania pomocy społecznej z uwagi na odmowę sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego (stanowisko Sądu w odniesieniu do przesłanki „braku współdziałania”)

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.
W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)

Centrum Szkoleń Samorządowych BRE Bank SA O/Elbląg 51 1140 2004 0000 3402 5948 3464

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: "18 stycznia Koszalin-pomoc społeczna"

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Pełna nazwa
Instytucji/jednostki

Dokładny adres instytucji/jednostki

Telefon

Fax

e-mail

Nr gadu gadu

Kierownik jednostki Skarbnik/Główny księgowy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Decyzje administracyjne w pomocy społecznej.
Szkolenie 18 stycznia 2011 w Koszalinie (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich