Archiwalne

PRAWO PRACY 2011 – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

Program szkolenia:

1. Proces zatrudniania pracowników – zasady i dokumentacja

 • dokumentowanie informacji o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę
 • przyjęcie pracownika do firmy – konsekwencje wyboru rodzaju umowy o pracę, jej forma i treść
 • praktyka stosowania umów na czas określony
 • nowe zasady kierowania pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu bhp
 • zasady i terminy potwierdzania zatrudnienia firmom zewnętrznym
 • obowiązek stosowania przepisów bhp (szkolenia i badania) w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie akt osobowych po ostatnich zmianach

2. Obowiązki i odpowiedzialność w stosunku pracy

 • pojęcie i zakres dyscypliny pracy
 • powierzenie pracy a zakres obowiązków pracownika – case study
  terminy w prawie pracy
 • katalog obowiązków pracownika na tle udzielonych mu kompetencji
 • ochrona danych osobowych oraz zakaz konkurencji
 • obowiązek starannego, sumiennego i terminowego wykonywania obowiązków służbowych
 • zgłaszanie nieobecności w pracy
 • obowiązki szczególne pracownika
 • odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna
 • zakaz dyskryminacji i zachowań mobbingowych
 • nowe przepisy antydyskryminacyjne dla zleceniobiorców

3. Zmiana treści umowy o pracę

 • porozumienie a wypowiedzenie zmieniające
 • czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

4. Ustanie stosunku pracy

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
 • wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy – case study
 • ochrona ogólna i ochrona szczególna
 • stosowanie skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy
 • rozmowa końcowa z pracownikiem
 • zabezpieczenie interesów pracodawcy wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy

5. Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2011 roku

 • pojęcie czasu pracy i sposobów jego rozliczania
 • dyspozycyjność pracownika a dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy – case study
 • systemy i rozkłady czasu pracy dopasowane do rodzaju zatrudnienia
 • podstawowy a równoważny system czasu pracy
 • specyfika pracy w ruchu ciągłym
 • zadaniowy i nienormowany czas pracy
 • skrócone systemy czasu pracy i praca weekendowa
 • ustalanie indywidualnego rozkładu czasu pracy a obniżanie wymiaru czasu pracy
 • normy czasu pracy w 2011 roku i ich okresy rozliczeniowe
 • rygory doby pracowniczej – case study
 • okresy odpoczynku – dobowego, tygodniowego, rocznego
 • przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy przy pracy zmianowej
 • praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata w 2011 roku
 • jak radzić sobie z limitami nadgodzin i jak nimi zarządzać – case study
 • najczęstsze problemy rozliczania czasu pracy – jakich pułapek unikać

6. Urlopy pracownicze – wymiar i zasady udzielania w 2011 roku

 • organizacja urlopów pracowniczych w różnych systemach czasu pracy
 • efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracowników – case study
 • udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie
 • konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
 • inne urlopy pracownicze
  – bezpłatne, obligatoryjne i fakultatywne
  – szkoleniowe i dodatkowe
 • szczegółowe zasady udzielania pracownikom urlopów macierzyńskich, ojcowskich, dodatkowych, wychowawczych i dla rodziców adopcyjnych po zmianach
 • powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego – problemy i rozwiązania
 • dokumentacja i ewidencja czasu pracy – case study
 • odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych

7. Wynagrodzenie za pracę – zmiana stałych i zmiennych składników wynagrodzenia w 2011 roku

 • skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 roku
 • premie i nagrody jako zmienne składniki wynagrodzenia
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • ochrona wynagrodzenia za pracę w zależności od wymiaru etatu pracownika
  sposób wypłaty, technika potrąceń
 • wyższa kwota wolna od przymusowych potrąceń

8. Nowe zasady ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 • zmiana zasad wliczania szkoleń do czasu pracy
 • zmiana zasad kierowania i pokrywania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • zwolnienie z części dnia pracy
 • zmiany w przyznawaniu urlopu szkoleniowego
 • modyfikacja art. 103 K.p. – skutki dla pracodawców i dla pracowników – praktyczne rozwiązania
 • wzory umów o pomocy pracodawcy w kształceniu pracownika

9. Konsultacje indywidualne

Metody i techniki szkolenia:
prezentacja multimedialna (Power Point) wspomagająca omówienie tematyczne
praca na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawych
analizy przypadków, odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy

Trener:
Prawnik, trener, konsultant, posiada wieloletnie doświadczenie jako trener, doradca podmiotów gospodarczych i konsultant pracowniczych organizacji związkowych. Ekspert z zakresu prawa pracy (wprowadzający projekty rozliczania czasu pracy, zarządzania systemami wynagrodzeń, oceny pracy, zarządzania strategią zatrudnienia w oparciu o zmiany kwalifikacji umów, rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy) oraz Human Resources. Autor takich programów jak: Gwarancje prawa pracy w zatrudnieniu, Europejski rynek pracy, Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne na tle polityki społecznej państwa, Zbiorowe prawo pracy w Polsce. Doradca władz spółek w zakresie kompetencji i odpowiedzialności organów. Wykładowca wyższych uczelni. Członek Instytutu Zarządzania oraz Zrzeszenia Prawników Polskich.

AGENDA SZKOLENIA
Terminy: 2011-03-29 – 2011-03-30
Czas trwania: I dzień godz. 10.00-17.00, II dzień godz. 9.00-16.00
Miejsce: Warszawa

KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa 1 osoby /brutto/: 1300,-PLN
Koszt szkolenia obejmuje:
+ obiad
+ przerwy kawowe
+ materiały szkoleniowe
+ certyfikat ukończenia szkolenia

ZGŁOSZENIA
Kontakt w sprawie szkolenia:
tel. 22 435 70 02
e-mail: [email protected]   

oprac. ops.pl angoc

Komentarze PRAWO PRACY 2011 – ostatnie zmiany i praktyka stosowania (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»