Archiwalne

Rachunkowość jednostek pomocy społecznej – szkolenie

WYKŁADOWCA: Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych,
uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, były Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Na szkolenie zapraszamy: Skarbników JST, głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, pracowników komórek finansowo- księgowych jednostek sektora finansów publicznych, oraz innych pracowników zainteresowanych szkoleniem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.
2. Omówienie zmian wynikających z ustawy o finansach publicznych a dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowość jednostek pomocy społecznej.
3. Podział zadań i odpowiedzialności za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych między kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników, odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
4. Dokumentacja polityki rachunkowości z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – rodzaje, zasady dotyczące ich odprowadzania.
6. Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej.
7. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zasady oraz ewidencja.
8. Ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych.
9. Odpisy aktualizujące należności – zasady dotyczące ich tworzenia oraz zasady ewidencji.
10. Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniach.
11. Inwentaryzacja – cele, zasady, terminy i częstotliwość, metody.
12. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wycena i ich ujęcie w ewidencji księgowej.
13. Zasady amortyzowania i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych.
14. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – 50 oraz sprawoz. z operacji finansowych Rb – Z i Rb – N.
15. Omówienie zasad sporządzania sprawozdania Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych sprawozdań budżetowych.
16.Sprawozdanie Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych oraz inne sprawozdania z operacji finansowych – zasady sporządzania oraz odbiorcy sprawozdań z operacji finansowych
17. Sprawozdawczość a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
18. Omówienie nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i gospodarce finansowej jednostek pomocy społecznej
19. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Rachunkowość jednostek pomocy społecznej – szkolenie (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»