Czytelnia         

Problem bezdomności w Polsce

logotyp-standardy-w-pomocy

Są już dostępne dwie nowe publikacje na temat problemu bezdomności. Publikacje te powstały w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi oraz tworzenia modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” GSWB.

Jednymi z produktów pierwszej fazy projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” są obszerne publikacje z zakresu bezdomności: Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja oraz Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego. Obie to prace stworzone przez grupy ekspertów, praktyków i teoretyków danych dziedzin.

Pierwsza publikacja – Raport z fazy diagnozy – łącznie pracowało nad nią niemal 100 ekspertów z różnych sektorów oraz badaczy z całej Polski. Niniejszy raport jest pierwszym zbiorowym opracowaniem tak kompleksowo podsumowującym kilkunastoletnie funkcjonowanie systemu polityki społecznej wobec zjawiska bezdomności. W ramach diagnozy skatalogowane zostały istniejące dzisiaj doświadczenia, formy pomocy oraz programy w zakresie streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i zakwaterowania, pomocy doraźnej, zdrowia, partnerstwa, a także rynku pracy i edukacji. Zebrane, uspójnione i przeanalizowane zostały istniejące i realizowane w Polsce filozofie, modele, metody i standardy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Całość raportu obejmuje nie tylko problematykę integracji społecznej ludzi bezdomnych, ale także zagadnienie interwencji oraz prewencji bezdomności, jako niezbędnych elementów systemu rozwiązywania problemu bezdomności. (…) Zadanie realizowane jest przez partnerstwo sześciu dużych, doświadczonych organizacji pozarządowych, które reprezentują szerokie spektrum poglądów, metod pracy z ludźmi bezdomnymi. Prócz zaangażowania partnerów z trzeciego sektora podkreślenia wymaga fakt włączenia w prace licznego grona ekspertów sektora publicznego zajmujących się tą problematyką, a także środowiska badaczy. Takie podejście stanowi praktyczny przykład partycypacyjnego rozumowania, to znaczy angażowania środowisk znajdujących się możliwie blisko problemu (praktyków i teoretyków) w prace zmierzające do tworzenia katalogu działań składających się na różnorodne ścieżki wychodzenia z bezdomności.

Natomiast drugą publikację – Problem bezdomności w Polsce – „opracowaną przez Zespół Badawczy należy traktować z jednej strony jako swoistego rodzaju teoretyczne spojrzenie na problem bezdomności w Polsce, z drugiej zaś jako bezpośredni wstęp do treści zawartych w poszczególnych raportach grup eksperckich: ds. zdrowia, pracy socjalnej, streetworkingu, zatrudnienia i edukacji, partnerstw lokalnych oraz mieszkalnictwa. Swoim zasięgiem diagnoza ta dotyka problemów, które nie były podejmowane przez żadną z wyżej wymienionych grup, proponując poruszanie się w obszarze bezdomności na nieco innym poziomie. (…) Treści spisane przez poszczególnych autorów nie wyczerpują problematyki”.

Raport z fazy diagnozy [ tutaj ].pdf

Problem bezdomności w Polsce [ tutaj ].pdf

źródło: Paweł, PFWB
www.pfwb.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.”, Danuta Rode

23 sierpnia 2018     
Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie...»

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»

„Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?”, Jerzy Szmagalski (Wydawnictwo Difin)

21 czerwca 2018      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa dr hab. n. humanistycznych ...»

„Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku?” J. Piekarska, W. Piekarski (Wydawnictwo Difin)

19 kwietnia 2017      TAGI:   
Na rynku nakładem Wydawnictwa Difin pojawiła się publikacja „Aktywny senior. Jak...»