Porady   

Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania?

Termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – 14 dni od jej ogłoszenia. Przedmiotową materie regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Gdy upłynie ten termin, osoba uprawniona nie może skutecznie wnieść odwołania. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę w sytuacji, gdy upłynął już termin na wniesienie odwołania – przywrócenie terminu. Organ administracji publicznej nie może działać w sprawie przywrócenia terminu z urzędu, ale jedynie na wyraźną prośbę zainteresowanego. Strona musi tylko udowodnić że uchybienie nastąpiło bez jej winy (art. 58 § 1 k.p.a.).

Równocześnie z wniesieniem prośby należy dokonać czynności, dla której przewidziany był uchybiony termin. Prośbę o przywrócenie terminu i dokonanie czynności (np. wniesienie odwołania), dla której przewidziany był uchybiony termin, należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia (art. 58 § 2 k.p.a.). Natomiast o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 2), czyli oznacza to, że o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia w przypadku decyzji lub zażaleń wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Komentarze Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania? (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»