Porady   

Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania?

Termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – 14 dni od jej ogłoszenia. Przedmiotową materie regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Gdy upłynie ten termin, osoba uprawniona nie może skutecznie wnieść odwołania. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę w sytuacji, gdy upłynął już termin na wniesienie odwołania – przywrócenie terminu. Organ administracji publicznej nie może działać w sprawie przywrócenia terminu z urzędu, ale jedynie na wyraźną prośbę zainteresowanego. Strona musi tylko udowodnić że uchybienie nastąpiło bez jej winy (art. 58 § 1 k.p.a.).

Równocześnie z wniesieniem prośby należy dokonać czynności, dla której przewidziany był uchybiony termin. Prośbę o przywrócenie terminu i dokonanie czynności (np. wniesienie odwołania), dla której przewidziany był uchybiony termin, należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia (art. 58 § 2 k.p.a.). Natomiast o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 2), czyli oznacza to, że o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia w przypadku decyzji lub zażaleń wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co powinien zrobić zespół interdyscyplinarny z wnioskiem o wydanie zaświadczenia?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W praktyce przyjmuje się, że zaświadczenie wydaje się na wniosek sądu,...»

Co w przypadku, gdy osoba podejrzewana o stosowanie przemocy ma pełnomocnika, czy możemy mu udzielać jakichkolwiek informacji?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Na wniosek sądów, prokuratorów, kuratorów sądowych i policji zespół...»

Co w przypadku, gdy osoba podejrzewana o stosowanie przemocy, chce wglądu do akt procedury Niebieskiej Karty?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Nie powinno się takiej dokumentacji udostępniać. Z uwagi na dobro ofiary i osób...»

Co w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie stawia się na wezwanie?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Właściwie już po pierwszym wezwaniu (coraz częściej jedna ośrodki praktykują...»