Możliwości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonego odwołania

Problematykę odwołania od decyzji administracyjnej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a.

Strona ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, jeżeli nie jest zadowolona z zawartego w niej rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 129 § 2 k.p.a.). Zgodnie z art. 138 § 1 k.p.a organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję – oznacza to, że organ odwoławczy wydał ostateczną decyzję zgodną z decyzją organu I instancji,
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części – organ odwoławczy samodzielnie orzekając, wydaje decyzję co do istoty sprawy ,
3) umarza postępowanie odwoławcze – czyli uchyla decyzję Ośrodka Pomocy decyzję (od której strona się odwołała), jednocześnie umarzając prowadzone przez ten organ postępowanie.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (art. 138 § 2 k.p.a.). Oznacza to, że organ I instancji jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia postępowania w danej sprawie.

Komentarze Możliwości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonego odwołania (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa